Atauzem Biyo İstatistik Deneme Soruları

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 17 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Atauzem Biyo İstatistik soruları ve cevapları
  Atauzem Biyo istatistik deneme sınavı soruları

  1.DS1,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi istatistiğin tanımlarından biri değildir?

  A) Ekonomi, sağlık vb. konulurdaki veri yığınlarıdır.

  B) Bilimsel çalışmaların metodudur.,

  *C) Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır

  D) Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir.

  E) Eğitim, trafik vb. alanlardaki verilerin özetlenmesidir.


  2.DS2:Aşağıdakilerden hangisi istatistikte en yaygın kullanılan veri grubudur?

  A) Harfler,

  B) Kelimeler

  C) İşaretler

  D) Grafikler

  *E) Rakamlar


  3.DS1,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi değişken değildir?

  *A) Pi sayısı

  B) Boy

  C) Ağırlık

  D) Kolesterol

  E) Kan pH değeri


  4.DS1,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişkendir?

  A) Boy uzunluğu

  B) Kan pH değeri

  C) Kan Kolesterol değeri

  D) Kan Ģeker düzeyi.

  *E) Kan grupları (A, B, AB, 0)


  5. DS1,Vize1:Aşağıdakilerden hangisi ölçek (skala) tipi değildir?

  A) Adlandırma

  B) Oran

  C) Derecelendirme

  *D) Tanımlama

  E) Aralık


  6.DS1:Örnekten ölçülen veriler kullanılarak hesaplanan belirleyici değerlerle (ölçülere) ne denir?

  A) Parametre

  *B) İstatistik

  C) Değişken

  D) Oran

  E) Hız


  7.DS1:Kan şeker değeri için değişken tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  *A) Sürekli değişken

  B) Kesikli değişken

  C) Kalitatif değişken

  D) Dereceli değişken

  E) Sıralı değişken


  8.DS1,Vize1:“Yağlı yiyeceklerin tüketimi kan kolesterol değerini yükseltir” olayında bağımlı değişken hangisidir?

  A) Yiyecek yağı

  B) Yiyecek hacmi

  *C) Kan kolesterol değeri

  D) Kan hacmi

  E) Yiyecek hacmi


  9.DS1:Bebeklerin cinsiyetinin belirlenmesi ölçümünün değişken tipi nedir ?

  A) Sürekli değişken

  B) Ara değişken

  C) Kantitatif değişken

  D) Bağımlı değişken

  *E) Kesikli değişken


  10.DS1:Bir çalışmada ölçülen 20,15 sayısının tek ondalıklı olarak yuvarlaklaştırılmış değeri nedir?

  *A) 20.2

  B) 20

  C) 21

  D) 21.1

  E) 21.5


  11.DS1:Etin kg 20 TL, ekmeğin kg 2 TL ise etin fiyatının ekmeğin fiyatına oranı nedir?

  A) 20

  B) 5

  C) 2

  D) 0.1

  *E) 10


  12.DS1,Vize1:Bir bölge hastanesinde Ocak ayında 40, şubat ayında 10 mevsimsel grip hastalığı nedeniyle ölüm vakası tespit edilmiştir. Ölüm vakalarındaki % azalış oranı nedir ?

  A) % 25

  B) % 50

  *C) % 75

  D) % 7.5

  E) %10


  13.DS1,Vize1:Bir frekans tablosunda ikinci sınıftaki veri sayısı 20, toplam veri sayısı 80 ise, bu sınıfın oransal (nispi) frekansı nedir?

  *A) % 25

  B) % 20

  C) % 33

  D) % 75

  E) Bilinmez


  14.DS1,Vize1:Bir bütünün parçalarını oransal göstermek için çizilen grafik hangisidir?

  A) Sütun grafik

  *B) Bölünmüş daire grafiği

  C) Histogram

  D) Çizgi grafik

  E) Poligon


  15.DS1:Aşağıdaki geometrik şekillere benzeyen hangi tip grafikte eksenlerin boyutu değişirse grafik yanıltıcı olur?

  A) Kare

  B) Daire

  *C) Dikdörtgen

  D) Hepsi

  E) Hiçbiri


  16-20 numaralı soruları aşağıdaki tabloya göre hesaplayınız. Sınıf Veri aralığı Frekans

  5.0 - 7.4 15

  2 7.5 - 7.9 20

  3 8.0 - 8.4 10

  4 8.5 - 9.0 5


  16.DS1: Yukarıdaki tabloda sınıf aralığı nedir?

  A) 0.4

  *B) 0.5

  C) 1

  D) 4

  E) 3


  17.DS1:Yukarıdaki tablodaki 3. sınıfın oransal (nispi) frekansı nedir? (%)

  A) 10

  B) 40

  *C) 20

  D) 25

  E) 50


  18.DS1:Yukarıdaki tablodaki 2. sınıfın eklemeli (yığılımlı) frekansı nedir?

  A) 10

  B) 30

  C) 20

  D) 25

  *E) 35


  19.DS1: Yukarıdaki tablo kaç boyutlu bir frekans tablosudur?

  *A) Tek

  B) İki

  C) Üç

  D) Dört

  E) Beş


  20.DS1: Yukarıdaki tablodaki 2. sınıfın eklemeli (yığılımlı) nispi frekansı nedir?

  A) 5

  B) 35

  *C) 70

  D) 50

  E) 20


  21.DS2:İstatistik aşağıdaki alanların hangisi ile ilgili verileri incelemez.

  a) İstatistik üretim ve tüketimle ilgili verileri incelemez

  b) Sağlık ve eğitimle ilgili verileri incelemez.

  c) Doğum ve ölüm kayıtları ilgili verileri incelemez.

  *d) Sabit nitelikli verileri incelemez

  e) Hepsini incelemez


  22.DS2: Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişken değildir.

  a) İl trafik kodları

  b) Kan grupları (A, B, AB, 0)

  c) Meslek grupları

  *d) Ailelerin aylık geliri

  e) Fertlerin mesleği


  23.DS2,Vize1Değişkenler Latin alfabesinin hangi grup harfleri ile sembolize edilir.

  a) İlk harfler (a,b.c)

  b) Orta harfler (m,n,o)

  c) Sesli harfler (a,e, i)

  *d) Son harfler (x,y,z)

  e) Hepsi


  24.DS2,ÜS12,Vize2:populasyondan şansa bağlı olarak çekilen ve populasyonu temsil eden alt gruba ne denir

  a) Ölçü

  *b) Örnek

  c) Ölçek

  d) Ölçmek

  e) Veri


  25.DS2,Vize1:Kan kolesterol değeri için ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir

  a) Adlandırma

  b) Dereceleme

  c) Aralık

  *d) Oran

  e) Sıralama


  26.DS2:Bir çalışmada ölçülen 20,45 sayısının tam sayı olarak yuvarlaklaştırılmış değeri nedir.

  a) 20,5

  *b) 20

  c) 21

  d) 21,1

  e) 21,5


  27.DS2:Bir okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı 5 yılda 50 kişiden 200 kişiye ulaşmıştır. Öğrenci sayısındaki yıllık % artış oranı nedir

  a) 6%

  b) 30%

  c) 300%

  d) 100%

  *e) 60%


  28.DS2,Vize1:Bölünmüş daire grafiğinde 90 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder

  a) 90%

  b) 45%

  c) 50%

  *d) 25

  e) 30


  29.DS2,Vize1:populasyondan hesaplanan belirleyici değerlere (ölçülere) ne denir.

  a) istatistik

  b) değişken

  c) veri

  d) sayım

  *e) parametre


  30.DS2:Sıraya dizilmiş verilerde merkezdeki verinin değeri hangi istatistik ölçüdür.

  a) Ortalama

  b) Mod

  *c) Medyan

  d) Varyans

  e) Hiçbiri


  31.DS2:Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir

  *a) 10

  b) 9

  c) 11

  d) 12

  e) 8


  32.DS2:Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin varyansı (S2 ) nedir

  a) 5

  *b) 3,5

  c) 2

  d) 4

  e) 5,5


  33.DS2:Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir

  *a) 6

  b) 9

  c) 13

  d) 7

  e) 5


  34.DS2:Aşağıdakilerden hangisi örnek varyansı sembolüdür

  a) ơ

  b) s

  *c) S²

  d) Ẋ

  e) r


  35.DS2:Verilerin değişkenliği hakkında bilgi veren ölçülere ne denir

  *a) Dağılış ölçüsü

  b) Örnek ölçüsü

  c) Katsayı ölçüsü

  d) Yer ölçüsü

  e) Konum ölçüsü
   
 2. Cevap: Atauzem Biyo İstatistik Deneme Soruları

  36 Vize1:Biyoloji’ye uygulanan istatistiğin adı nedir?

  a) Sosyometri

  b)Biyolog

  c) Sosyolog

  *d)Biyometri

  e) Ekonometri


  37.Vize1:Sayı doğrusu üzerinde tüm değerleri alabilen değişken tipi hangisidir?

  *a)Sürekli değişken

  b) Kesikli ‘’

  c)Kalitatif ‘’

  d) Dereceli ‘’

  e)Adlandırmalı


  38.Vize1:Verilerin merkezileştiği değerleri belirten, ölçülere ne ad verilir?

  a) Dağılış ölçüsü

  b) Değişim ‘’

  c)Dağılım ‘’

  *d)Yer ‘’

  e)Mod ‘’


  39.Vize1:Veriler içinde en çok tekrarlanan değer hangi istatistik ölçüsüdür?

  a)Ortalama

  *b)Mod

  c)Medyan

  d)Varyans

  e)Değişim genişliği


  40.Vize1:Verilere ait varyansla standart sapma arasındaki bağıntı nedir?

  a)Varyans ile standart sapma arasında bağıntı yoktur.

  b)Varyansı karesi standart sapmaya eşittir

  *c)Standart sapmanın karesi varyansa eşittir.

  d)Varyans standart sapmanın her zaman iki katıdır.

  e)Varyansın yarısı standart sapmaya eşittir.


  41.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)

  Yukarıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir?

  a)9

  b)10

  *c)11

  d)12

  e)14


  42.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)

  Yukarıdaki Y değişkeninin medyanı nedir?

  a)10

  b)9

  c)11

  *d)12

  e)9


  43.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)

  Yukarıdaki Y değişkeninin Mod değeri nedir?

  a)10

  b)9

  c)11

  *d)12

  e)8


  44.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)

  Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir?

  *a)6

  b)9

  c)8

  d)5

  e)7


  45.Vize1:popülasyondaki bireylerin incelenen özellik bakımından numaralanmış ve sıralanmış olması halinde en uygun örnekleme metodu hangisidir?

  a)Basit şans örn.

  *b)Sistematik örn.

  c)Tabakalı şans örn.

  d)Küme örn

  e)Hiçbiri  46.Vize1:persentil 25 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  *a) Kartil 1 (çeyrek 1)

  b)Desil 2 (onluk 2)

  c)Mod

  d)Medyan

  e)Ortanca


  47.Vize1:Sıralı verileri 10 eşit parçaya bölen kantil ölçüsüne ne denir?

  a) Kartil (çeyrek)

  *b)Desil (onluk)

  c)Persentil (yüzdelik)

  d)Medyan (ortanca)

  e)Hiçbiri


  48.Vize1:İhtimal (olasılık) değeri 1 veya yüzlük sistemde 100 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  a) Olayın 100 farklı sonucu vardır.

  *b)Olay kesin gerçekleşir.

  c)Olay yinede gerçekleşmeyebilir.

  d)Olay kesin değildir.

  e)Hepsi doğrudur.


  49.Vize1:Ağırlık, boy, kolesterol değeri vb. değişkenlerin teorik popülasyon dağılımının genel adı nedir?

  a)Binom dağılışı

  *b)Normal dağılım

  c)Poisson dağılışı

  d)Kesikli dağılış

  e)Kalitatif dağılış


  50.Vize1:Ortalaması 75 varyansı 25 olan bir not popülasyonunda 85 alan bir öğrencinin standart Z notu nedir?

  a)1

  b)0

  c)10

  *d)2

  e)5


  51.Vize1:Bir Ticarethane bir ayda 40.* lik giderine karşılık 100.* lik gelir elde edilmiştir. İşletmenin; gelir-gider oranı nedir.

  a)0,4

  b)25

  c)40

  *d)2,5

  e)4


  52.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi ortalama sembolüdür?

  *a)X

  b)s

  c)s2

  d)s

  e)a


  53.ÜS4:Frekans tablosundaki sınıf sınırları x eksenine ve y eksenine yerleştirilerek çizilen şekle ne ad verilir?

  a.)sütun grafiği

  b.)frekans poligonu

  **c.)histogram

  d.)çizgi grafik

  e.)hepsi


  54.Vize1,Benzeri ÜS2:Bir çalışmada ölçülen 3,6563 sayısının tek ondalıklı olarak yuvarlaklaştırılmış şekli nedir?

  *<a)> 3,7

  b) 3,6

  c) 3,8

  d) 4,0

  e) 3,5

  55.ÜS1:Şehir plaka numaralarının ölçek tipi hangisidir?

  *a-adlandırma

  b-dereceleme

  c-oran

  d-aralık

  e-hiçbiri


  56.ÜS1:Harf notu (aa,ab,bb,…..,dc,dd,f)ölçümüm ölçek tipi nedir?

  a-adlandırma

  *b-dereceleme

  c-oran

  d-aralık

  e-hiçbiri


  57.ÜS1:Kan şekeri (glikoz)için ağıdaki ölçek ve değişken tipi ikilisinden hangisi doğrudur?

  a-aralık- kesikli

  b-oran –kesikli

  *c-oran-sürekli

  d-derceleme-sürekli

  e-dereceleme –kesikli


  58.ÜS1:‘’eriyiklerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artmaktadır’’ olayında bağımlı değişken hangisidir?

  a-eriyiğin miktarı

  b-eriyiğin hacmi

  c-sıcaklık

  *d-çözünürlük

  e-hepsi


  59.ÜS1:Sağlık çalışanlarının gelir düzeyinin incelendiği bir çalışma istatistiğin hangi kolu ile ilgilidir?

  a-sosyometri

  *b-ekonometri

  c-biyometri

  d-psikometri

  e-hiçbiri


  90.ÜS2:Bir bölgede sulanan toprak alanı 10 yılda 2500 hektardan 4000 hektara çıkmıştır. Sulanan toprak oranındaki yıllık artış oranı nedir?

  a-%60

  b-%6

  c-%0.6

  d-%50

  e-%56


  91.ÜS2:Yeni trafik kanunu çıkmadan önce bir yılda ülkede 45400 tafik kazası olmuştur. Kanunun uygulandığı yılda ise 25300 kaza olduğu kaydedilmiştir. Buna göre kazalardaki azalış oranı nedir?

  a-%4.43

  b-%45

  *c-%44.3

  d-%443

  e-hiçbiri


  91.ÜS2:ilgilenilen değişkene ait bütün elamanları içine alan gruba ne denir?

  a-örnek

  b-veri

  c-deneme

  d-istatistik

  *e-populasyon


  92:ÜS2:Araştırma ve incelemelerde gözlem, sayım ve ölçüm sonucu elde edilen bilgilere ne denir?

  a-örnek

  *b-veri

  c-deneme

  d-istatistik

  e-parametre


  93.ÜS3:Tam sayı olarak belirlenen (ondalıksız) verilerle hazırlanan bir frekans tablosunda ilk üç sınıfa ait sınıf değerleri 18,21 ve 24 olarak verildiğine göre birinci sınıfın sınıf limitleri(alt ve üst limit)nedir?

  a-18-19

  b-17-20

  c-18-20

  d-17-18

  *e-17-19


  94.ÜS3:Bir frekans tablosunda toplam frekans 200’dür.dördüncü sınıfın frekansı 12,eklemeli frekansı 40,ve beşinci sınıfın eklemeli frekansı 64 ise,dördüncü sınıfın nispi ve eklemeli nispi frekansları (nf ve enf) nedir?

  a-nf =%12 enf=%4o

  *b-nf=%6 enf=%20

  c-nf=%18 enf=%20

  d-nf=%6 enf%40

  e-hiçbiri


  95ÜS3: Polikliniklere göre ayakta tedavi edilen ve yatış yapılan hasta sayılarının değerlendirildiği bir çalışmada bir hastaneye gelen 5000 hastanın 500’ü üroloji polikliniğine gelmiş bunların 2oo adedi üroloji servisine yatış yapmıştır.tüm servislere yatış yapılan hasta sayısı ise 1500’dür.tüm hastalara göre ürolojiye yatış yapan hasta oranı nedir?

  a-%4

  b-%10

  c-%40

  d-%30

  *e-%13.3


  Formun Üstü


  Formun Altı  96ÜS3:Üçüncü sorudaki verilere göre yatış yapılan hastaların % kaçı ürolojiye yatmıştır?

  a-%4

  b-%40

  c-&10

  d-%30

  *e-%13.3


  97.ÜS3:Üroloji hastalarının % kaçına yatış yapılmıştır?

  a-%4

  *b-%40

  c-%10

  d-%30

  e-%13.3


  98.ÜS4:Miktarları karşılaştırmak için en yaygın hangi grafik kullanılır?

  *a.)sütun grafiği

  b.)frekans poligonu

  c.)histogram

  d.)çizgi grafik

  e.)hepsi


  99.ÜS4:Verilerin dağılımını göstermeyen grafik aşağıdakilerden hangisidir?

  a.)sütun grafiği

  b.)frekans poligonu

  c.)histogram

  d.)çizgi grafik

  **e.)hepsi
   
 3. Cevap: Atauzem Biyo İstatistik Deneme Soruları

  100.ÜS4:Bir bölgedeki kırmızı et üretiminin %50’si sığırlardan, %30’u koyunlardan ve %20’side diğer hayvanlardan (keçi, manda) karşılanmaktadır. Bölünmüş daire grafiğinde koyunlar, kaç derecelik açı ile temsil edilirler?

  a.)180 b.)72 ** c.)108 d.)50 e.)30


  101.ÜS4 Dik koordinat sistemimde x ekseninde sınıf değerleri ve y ekseninde frekanslar arasında çizilen grafik hangisidir?

  a.)sütun grafiği

  **b.)frekans poligonu

  c.)histogram

  d.)çizgi grafik

  e.)hepsi


  102:üs5:Aşağıdaki değerleri verilen x değişkeninin ortalaması ve medyanı sırasıyla nedir?

  Xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)

  a.)9 ve 7

  *b.)12 ve 7

  c.)8 ve 6

  d.)9 ve 6

  e.)11 ve 8


  103.ÜS5:Veriler içinde merkezi değerlerden sapmalı değerler varsa merkezi yer ölçüsü olarak hangi ölçü kullanılır?

  a.)ortalama

  b.)tartılı ortalama

  *c.)medyan

  d.)mod

  e.)geometrik ortalama


  104.ÜS5:Bir seride hangi yer ölçüsü birden fazla olabilir?

  a.) ortalama

  b.)tartılı ortalama

  c.)medyan

  *d.)mod

  e.)geometrik ortalama


  105.ÜS5:Aşağıdaki seride (x değişkeni) ortalama yerine medyan kullanmaya sebep olan değer hangisidir?

  xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)

  a.)4 b.)10 c.)5 d.)4 ve 5 *e.)62


  105.ÜS5:Bir çalışmada tansiyon değerleri 4 hastada 15, 3 hastada 16, 10 hastada 19 bu hastaların ta. ortalaması nedir.

  a.)17 b.)16.7 *c.)17.5 d.)18.2 e.)hiçbiri


  106.ÜS6:Bu serideki verilere ait medyan,s2 ve vk ölçüleri sırasıyla nedir?

  xi=( 8,9,10,10,12,11,7,15,10,9,8,12,13,6)

  a.)11,2.45 ve 245

  b.)10,24.5 ve 2.45

  c.)11,3.0 ve 3.0

  d.)12,9.0 ve 30

  *e.)10,6.0 ve 24.5


  107.ÜS6:Bir değişkenin varyasyonunu karşılaştırmak için hangi ölçüyü kullanılır?

  a.)varyans

  b.)standart sapma

  c.)değişim genişliği

  *d.)varyasyon katsayısı

  e.)hepsi


  108.ÜS6:Varyansın karakökü hangi ölçüyü gösterir?

  a.)varyans

  *b.)standart sapma

  c.)değişim genişliği

  d.)varyasyon katsayısı

  e.)hepsi


  109.ÜS74:Bir ayçiçeği varyetesinde şansa bağlı olarak seçilen 6 bitkinin tablodaki dane verimi gram olarak i=(120,110,100,80,90,100) dır. Verilere ait vk değerini hesaplayınız?

  a.)1.41

  *b.)14.14

  c.)22.12

  d.)0.14

  e.)hiçbiri


  110.ÜS6:Aşağıdakilerden hangisi yer ölçüsüdür?

  a.)varyans

  b.)değişim genişliği

  c.)varyasyon katsayısı

  *d.)medyan

  e.)standart sapma


  111.ÜS7:200 verinin sıralı olduğu bir seride 1.çeyrek (q1) değeri kaçıncı verinin değeridir?

  a) 25.veri

  *b) 50. veri

  c)100. veri

  d) 75. veri

  e) bilinmez


  112.ÜS7:200 serilik bir veride 99,100,101 ve 102. sıradaki verilerin değerleri sırasıyla 15,17,23,ve 24'dür. bu verilerin q2 ve medyan değeri nedir?

  a) 17 ve 20

  *b) 20ve 20

  c)17 ve 23

  d)20 ve 23

  e)23 ve 23


  113.ÜS7: Bir veri setinde Y3=3 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

  a)dağılım simetriktir

  *b)dağılım sağa çarpıktır

  c)dağılım sola çarpıktır

  d) dağılım sivridir

  e)dağılım basıktır


  114.ÜS7:Bir veri setinde γ4=-5 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  a)dağılım simetriktir

  b)dağılım sağa çarpıktır

  c)dağılım sola çarpıktır

  d) dağılım sivridir

  *e)dağılım basıktır


  115.ÜS7:Bir veri serisinde kaç desil belirlenebilir?

  a)3

  b)5

  c)7

  *d)9

  e)4


  116.ÜS8:4 Beyaz, 3 mavi ve 2 sarı bilye bulunan bir torbadan şansa bağlı olarak iki çekiliş yapılmıştır.Çıkan bilyelerden 1.sinin sarı 2.sinin beyaz olma ihtimalini hesaplayınız?(Çekiliş iadesiz).

  A-0,15

  *b-0.11

  C-0.50

  D-0.45

  E-0.98


  117.ÜS8:Bir toplumda A grubu kana sahip olanların nispeti 0.30.B grubu olanların nispeti 0.25,0 grubu olanların nisbeti 0.05 ve AB grubu olanların nipeti 0.40 olarak biliniyor. Bu toplumda herhangi bir bayan ile erkek tesadüfü olarak evleniyor. Bu evlenen şahısların kan gruplarının aynı olma ihtimalini hesaplayınız?

  A-0.55

  B-0.50

  C-0.12

  *d-0.32

  E-Hiçbiri


  118.ÜS8:Bir toplantıya 8 adaydan 3’kişilik bir heyet gönderilecektir. Toplantıya gidecek heyet kaç şekilde tertip edilir?

  *a-56

  B-65

  C-24

  D-42

  E-48


  119.ÜS8:Üç zar birlikte atıldığı zaman gelen yüzlerin toplamının 18’e eşit olması ihtimalini hesaplayınız?

  A-1/36

  B-1/108

  *c-1/216

  D-1/6

  E-1/18


  120.ÜS8:10 kişilik bir heyet içinde başkan ve raportör olmak üzere 2 kişi seçilecektir. İstediğiniz iki şahsın seçilme ihtimali nedir?

  *a-1/90

  B-1/56

  C-1/36

  D-0.90

  E-Hiçbiri


  121.ÜS9:İstatistik kaç farklı anlamda kullanılmaktadır?

  Cvp: Üç farklı anlamda kullanılır (1-genel anlamda-2-örnek verilerden. 3-bilimsel anlamda)


  122:ÜS9:Örnek veriler kullanılarak hesaplanan ölçülere ne denir?

  Cvp: İstatistik


  123.ÜS9:Bilimsel çalışmalardaki metod bilimine ne denir?

  Cvp: İstatistik


  124.ÜS9:Ölçüm, sayım, gözlem sonucu elde edilen rakam, şekil, işaret harf, renk vb.değerlerin genel adı nedir?

  Cvp: Veri


  125.ÜS9:Tüm ölçümlerde aynı değere atanan verilere ne ad verilir?

  Cvp: Sabit


  126.ÜS9:Farklı çokluklara atanan verilere ne ad verilir?

  Cvp: Değişken


  127.ÜS9:Ölçekleri en gelişmişten en zayıfa doğru sıralayınız?

  Cvp: Oran-Aralık-Dereceleme-Adlandırma


  128.ÜS9:Biyolojiye uygulanan istatistiğe ne denir ve kelimedeki hangi yapı istatistiğe işaret eder?

  Cvp: Biyoistatistik ve Biyometri Metri sözcüğü işaret eder


  129.ÜS9:Veri yığınlarını özetleyerek, kolay anlaşılır sonuçlar çıkarmayı sağlayan istatistik koluna ne denir?

  Cvp: Deskriptif veya tanımlayıcı istatistik


  130.ÜS9:12,258 rakamının tam sayıya, tek ve iki ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekilleri sırasıyla nedir?

  Cvp: 12 - 12.3 - 12.26


  131.ÜS9:24oo tl gelir 3ooo tl gideri olan bir ailenein gider karşılama oranı yüzde olarak nedir?

  Cvp: %80 24oo/3000 X 1oo=%80


  132.ÜS9:Aylık 6oooo tl ihracat yapan bir işletme takip eden ayda 45ooo tl ihracat yapmıştır. Bu işletmenin ihracatındaki azalış oranı % olarak nedir?

  Cvp:%25 (45ooo-6oooo)/6oooo X 1oo =%25


  133.ÜS9:Bir matris tabloda satırlara cinsiyetler (bay, bayan) ve sütunlara kan grupları (A,B,AB,O) yerleştirilerek fertlerin bu değerlerine göre adet olarak dağılımını gösteren tablonun adı nedir?

  Cvp:İki boyutlu frekans tablosu