Atatürk'ün ilke ve inkılapları arasındaki ilişki nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 3 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Atatürkün ilke ve ilkilapları birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahiptir. Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Atatürk ilke ve inkılapları birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu yüzden bazı inkılaplar (yenilikler) yalnızca bir ilke ile ilgili değil birkaç ilkeyle yakından ilişkilidir. Bütün yeniliklerin asıl kaynağı ve dayandığı temel ilke inkılapçılık ilkesidir. Çünkü, inkılapçılık kelimesi “yenilikçilik” anlamını taşıdığından Atatürk’ün yapmış olduğu bütün yenilikleri kapsamaktadır.

  Örnek vermemiz gerekirse:

  CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ İLE İLGİLİ İNKILAPLAR

  TBMM’nin açılması
  Saltanatın kaldırılması
  Cumhuriyetin ilanı
  Siyasal partilerin kurulması
  1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
  Ordunun siyasetten ayrılması

  LAİKLİK İLKESİ İLE İLGİLİ İNKILAPLAR

  Saltanatın kaldırılması
  Halifeliğin kaldırılması
  Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
  Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması
  1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması.
  1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi
  Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
  Medreselerin kapatılması
  Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

  HALKÇILIK İLKESİ İLE İLGİLİ İNKILAPLAR

  Cumhuriyetin İlanı
  Aşar Vergisinin kaldırılması
  Medeni Kanun’un kabulü
  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü
  İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
  Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumu’nun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi)

  MİLLİYETÇİLİK İLKESİ İLE İLGİLİ İNKILAPLAR

  Yeni Türk Devleti’nin kurulması
  Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  Kapitülasyonların kaldırılması
  Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
  Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi
  Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

  DEVLETÇİLİK İLKESİ İLE İLGİLİ İNKILAPLAR

  Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması
  Etibank’ın kurulması
  Denizbank’ın kurulması
  Sümerbank’ın kurulması
  Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması
  Ekonominin millileştirilmesi

  İNKILAPÇILIK İLKESİ İLE İLGİLİ İNKILAPLAR

  Şapka Kanunu’nun çıkarılması
  Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler
  Latin Alfabesi’nin kabulü
  Latin Rakamları’nın kabulü
  Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
  Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması
  Tevhid-i Tedrisat kanunu (Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası)