Atatürk'ün Din Ve Vicdan Hürriyetine Verdiği Önem

'Güzel Sözler' forumunda HazaN tarafından 27 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Atatürkün din hakkındaki görüşleri
  Atatürkün din hürriyetine verdiği önem

  Atatürk, dinin gerçek manada anlaşılmasını istiyordu. O, dini, toplum hayatında
  gerekli bir durum olarak görmüştür. “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin
  devamına imkân yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.”
  (Atatürkçülük-Atatürk’ün Görüş ve Direktişeri-1/453). Atatürk, laiklik anlayışı ile din
  ve devlet işlerini hem birbirinden ayırmış, hem de laikliğin gereği olarak din ve vicdan
  hürriyetini korumuştur. Bu yüzden din işlerinin daha sağlıklı ve ehil kimseler
  tarafından yürütülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurmuştur.
  Atatürk, Kur’an’a olan bağlılığını onu ‘Kitab-ı Ekmel’ yani (En Mükemmel Kitap)
  diye tanımlayarak dile getiriyordu (Prof. Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, İş
  Bankası Yayınları, 1969 (Anmet Gürtaş, s. 39). Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü’ne
  hafızları çağırtarak sık sık Kur’an okutmuş, ayetler üzerinde sohbetler etmiş, hafızlarla
  meal ve tefsir konularında fikir alış verişinde bulunmuştu. Atatürk özel sohbetlerinde
  pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden, Peygamber Efendimiz’in hayatından,
  Asr-ı Saadet ve Hulefayı Raşidin (dört halife) dönemlerinden, dinimizin yüceliğinden,
  Allah’ın kudretinden söz etmiştir. İslam’ın son ve mükemmel din, Peygamberimiz
  (sav)’in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, Türk milletine de
  dindar olmayı, dinini öğrenmeyi öğütlemiştir.

  Atatürk, dinimizin akıl ve mantığa uygun olduğunu da aşağıdaki sözleriyle belirtmiştir:
  “Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu
  dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa
  halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve
  mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey
  dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel
  olmazdı, son din olmazdı” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II, 1923, s. 127). İslam
  dininin yüceliğini vurgulayan Atatürk, “Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir
  dinimiz var. Malzemesi iyi, fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar
  döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek gereği duyulmamış. Aksine olarak,
  birçok yabancı unsur, binayı daha fazla hırpalamış...” demiştir. Atatürk, dinin özü ile
  tarih boyunca dinin içine girmiş ve gelenekselleşmiş olan yanlış uygulamaları,
  eklemeleri ve hurafeleri, birbirinden ayırmaktadır. Ona göre dinin temelinde var olan
  canlı, yaratıcı ve dinamik karakter, zaman içersinde oluşan din dışı uygulamalarla
  karışmış, hangisinin din, hangisinin ise din dışı olduğu belirsiz bir hale gelmiştir.
  Atatürk, dinin özü ile tarih boyunca oluşan bu geleneksel yorumların birbirinden
  ayrılmasını, dinin gerçek yönünün ortaya çıkarılmasının istemektedir. Çünkü kullanılan
  bir bina nasıl eskir ve yıpranırsa; yaşanılan din de içine hurafelerin karışmasıyla bozulur.
  İşte Atatürk ileri görüşlülüğü sayesinde bunu görmüştür.

  Atatürk; Peygamber Efendimizi çok iyi tanımış, onun üstün özelliklerini çeşitli
  vesilelerle anlatmıştır: “O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. O’nun izinde bugün
  milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; fakat sonsuza kadar o, ölümsüzdür”
  ( Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri; Atatürk ve Din Eğitimi,
  A. Gürtaş, s. 26). “Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim
  olmalıdır. Bu küçük harbte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir
  insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çalışmamıza
  katılamazlar. Hz. Muhammed (sav) bu harb sonunda çevresindekilerin direnmelerini
  yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı takibe kalkışmamış
  olsaydı, bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülemezdi.”(fiemsettin
  Günaltay, Ülkü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 100, 1945, s. 3).

  Atatürk dine önem vermiş, milletin manevi değerlerine saygılı olmuştur. 7 fiubat
  1923’te Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde Türkçe olarak bir hutbe okumuştur.
  Hutbenin başlangıç kısmı şöyledir: “Ey millet Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın
  selameti, sevgisi üzerine olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından
  insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi olarak seçilmiştir. Koyduğu esas
  kanunlar, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Kur’an’daki ayetlerdir. Çünkü, hakikate
  uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi ve tabii kanunlar arasında çelişki olması gerekirdi.
  Çünkü bütün yaratılış kanunlarını yapan Cenabı Hakk’tır.” (Sadi Borak, Atatürk ve
  Din, s.29)