askerlik yapamaz kriterleri nelerdir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Misafir tarafından 16 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Askere alınmama nedenleri

  MADDE 35-Son yoklama sırasında aşağıda gösterilen sebeblerle askerlik yapmıyacakları anlaşılanların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bırakılır :

  A) Vücudları askere yarayacak derecede büyümemiş olanlar.

  B) Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek illet ve hastalıkları olduğu sıhhî muayene neticesinde anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar (bunlardan işbu kanunda yazılı çağırılma zamanına kadar iyileşecekleri veya mahpusiyetleri biteceği anlaşılanlar ertesi seneye bırakılmayıp bedenî kabiliyetlerine göre asker edilirler).

  C)Askeri mekteplerle nizamname ve talimatnamelerine göre devam mecburiyeti olan resmi ve yüksek mekteplerle liseler ve orta mekteplerde ve tali meslek mekteplerinde veya bu derecelerde olduğu Maarif Vekaleti tarafından veya müdürlüklerinden tasdik edilen hususi ecnebi mekteplerde ve aynı vasıfta bulundukları Maarif vekaletince tasdikli memleket harici mekteplerde okumakta oldukları anlaşılanlar (Bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlarKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? iki sene üst üste sınıf geçemeyenlerKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? yüksek bir mektebi bitirdikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya ihtisas şubelerince ayrılmış müesseselerin veya Üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine girenler; ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler. İşbu tal****** derslerine muntazaman devam etmeleri şartıyla tahsil saatleri haricinde memuriyetKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? vazifeKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? sanatKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? ticaret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mani teşkil etmez.)

  Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektebi bitirerek memleket içinde ve dışında daha yüksek mekteplere kabul zamanı olmadığından dolayı girmemiş olanlar o sene içinde girerek lazımgelen vesikaları gösterdikleri taktirde ertesi seneye bırakılırlar.

  29 yaşına kadar ertesi seneye terk edilecek talebeler bir seferberlik halinde lüzum ve ihtiyaca göreKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? doğum sırasıyla asker edilir.

  G) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlülerKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde bunların son yoklamaKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri; iki yılda bir yenilenmek kaydıyla 38 yaşlarını tamamladıkları yılın sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığınca ertelenebilir.

  Erteleme şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar veya erteleme sebebi ortadan kalkanlarla kendi istekleriyle erteleme hakkından vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilerekKimler Askerlik Yapamaz? Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir? askere sevkleri sağlanır.

  MADDE 41- Askere elverişli olmayanlardan idarece lüzumlu görülenler askeri hastaneye sevk edilirler. Askeri hastane sağlık kurullarınca yeniden yapılan muayeneleri sonunda askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar asker edilirler.