Anlam Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Blue tarafından 23 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Anlam
  Anlam Nedir?

  En geniş anlamda bir nesnenin anlamı, o nesnenin sözkonu su birey ya da grubun dene*yimiyle ilişkili olan tüm diğer nesnelerde ilişki*li olma konumudur. Sosyal bilimciler anlam

  konusundaki felsefi tartışmalarla bir miktar il*gilenmiş olsalar da, onların asıl katkıları anla*mın kültürel , psikolojik ve sosyal boyutlarını açıklığa kavuşturmak olmuştur.
  antropolojide anlam, daha çok ilkel toplum*ların incelenmesi dolayısıyla ö Nem kazanmış*tır.

  Yabancı bir kül türe sahip bireylerin davra*nışları ‘o kültürün’ anlam sistemi bilinmeden, o Bağlam tanınmadan mümkün değildir. Sos*yal psikologlar ise aynı şekilde belirli bir ola*yın anlamını o ol Ayın içinde vuku bulduğu bağ*lamı tanımadan belirlemenin mümkün olma*dığını iddia ederler. antropoloji kültür/toplu*mu bağlam olarak kabul ederken, sosyal psiko*loglar bireyi bağlam olarak benimserler. Sos*yolojide ise anlam, Toplumsal ilişkilerde kulla*nılan sembollerin o toplum/kültür bütünü içindeki bireylere ne ifade cttiğiyle ilgili ola*rak kullanılır. Terimin ayrıca modern felsefe*de de temel bir yeri vardır.

  Dil felsefesinde anlam, bir dönemde genel olarak kabul edildiği şekilde düşüncelerin bü*tünüdür. Bütün olarak cümleler olsun, mantık*sal olarak bölünebilir cümle parçaları olsun dil bilimsel ifadelerin duyurduğu, yöneldiği ya da çağrıştırdığı şeye anlam denir.

  Bir cümle*nin anlamı, unsurlarının sahip olduğu anla*mın bir işlevidir. Bir if adenin anlamı ise, onun söylem içindeki kullanımını belirleyen kural*lardır: Semantik kurallar onu (ifadeyi) nesne*lere, özelliklere, içinde bulunduğu durumlara bağlarken, cümlenin yapısıyla ilgili (sentaktik) kurallar onun diğer ifadelerle birleşme ihti*mallerini ve başka ifadelerle kurduğu mantık*sal ilişkileri belirler. Bir sözcüğün anlamını bil*mek, onun kullanım kurallarım bilmek demek*tir.

  Zira bir sözcüğün anlamı olması demek, onun bir konuşmacı Grup içerisinde bir kural*lar kümesine uygun olarak kullanılan bir prati-ği olması demektir. Bir sözcüğün, dünyadaki nesnelerle bağlantısını sağlayan kurallar yardı*mıyla anlamını tesbit etmek, bizzat bu nesne*lerin herhangi bir oyunun kurallarından daha fazla anlama sahip olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, anlamın felsefesini yapan*lar, anlamlan tesbit etmek yönünde ya anlam*lı sözcüklerin kendisine gönderildiği normal nesnelerle ya da özel olarak görevlendirilmiş alışılmışın dışındaki varlıklarla ilgili zamanla kökleşmiş bir eğilime sahiptirler.

  Normal nes*neyi ya da bir terimin anlamına göndermede bulunan nesneleri esas alanlar, bir adın taşıyı*cısının onun anlamı olmadığı olgusunu gör*mezden gelirler: Aynı anlama gelmeyen iki ay*rı ad, aynı taşıyıcıya sahip olabilir. Terimlerin anlamları oldukları öne sürülen normal dışı nesneler arasında, “evrenseller” ve “kavram*lar” gibi soyut varlıklar olduğu gibi, imajlar gi*bi salt zihni varlıklar da vardır.
   
Similar Threads: Anlam Nedir
Forum Başlık Tarih
Bunları biliyormusunuz Melek, kıyamet ve ahiret kavramlarının anlamları nedir? 5 Ağustos 2015
Bunları biliyormusunuz Fötr şapka sözündeki fötr kelimesinin anlamı nedir 20 Ocak 2015
Bunları biliyormusunuz Trafik Polisinin Anlamı Nedir 9 Mart 2013
Bunları biliyormusunuz Müşavere nedir anlamı 2 Ocak 2013
Bunları biliyormusunuz Kadirşinaslık nedir anlamı 2 Ocak 2013