Anatomi Ders Notları - Anatomi Nedir

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Anatomi Ders Notları - Anatomi Nedir
  Anatomi Nedir - insan Anatomisi - Anatomi Fizyoloji - Embriyoloji Ders Notları

  Anatomi, canlılar bilimi olan Biyolojinin bir koludur
  Biyolojinin çok geniş olan sınırı içine giren insan morfolojisi Embriyoloji ve Anatomiden meydana gelir
  Anatomi, grekçe ana (içinden) tome (kesmek) mânasına gelir kî disseksiyon yapmak demektir
  tnsan anatomisi, insan vücudunu meydana getiren ve belirli görevleri olan organ ve oluşumlardan bahseder
  İnsan vücudu birçok bakımdan incelenebilir; Estetik (güzel sanatlar) Filozofik bakımdan olduğu gibi

  Hekimlik ve cerrahlık bakımından Anatomi öğrenim ve öğretiminde kullanılan metodlar çeşitlidir:

  1) Sistematik Anatomi
  2) Topoğrafik Anatomi - Regional Anatomi
  3) Tıbbî ve Cerrahî Anatomi - Tatbikattı Anatomi
  4) Mikroskopik Anatomi - Histoloji
  5) Developmental Anatomi - Embriyoloji
  6) Kıyaslı (Komparatif) Anatomi
  7) Yüzeyel Anatomi - Yüzey (Surface) Anatomisi

  Etimolojik anlamda anatomi, disseksiyon demek ise de insan vücudunu incelemek için, disseksiyondan başka usuller de vardır iç organların muayenesinde kullanılan radiyolojik metodlar, yüzeyel ve topografik anatomide öğretilen projeksiyonlar üzerinde veya, doğrudan doğruya gözle, elle, parmak vurarak yapılan muayene gibi


  Öğrenim ve öğretim bakımından kullanılan bütün bu metodlar normal insan vücuduna aittir (Normal Anatomi)

  Hasta organ ve vücutlardan bahseden Patolojik Anatomidir Bu Anatominin ölü üzerinde yaptığı makroskopik muayene ve araştırmalar Otopsi adı alır

  Sistematik Anatomi (Sistem Anatomi); Doku yapısı (strüktürü) birbirine yakınlık gösteren ve aynı görevle ilgili organlar, anatomik sistemleri meydana getirirler

  Sistematik Anatomi, insan vücudunu sistemlere ayırdıktan sonra, her bir sistem içindeki organları sırası ile ele alır ve onların görünüşleriyle, şekil ve karakterlerini; birbirleriyle olan ilgi ve komşuluklarıyla, yapılarını anlatır

  Topografik Anatomi; İnsan vücudunu bir takım bölgelere ayırdıktan sonra, her bölgenin görüşü ve anatomik özelliklerini, hangi sistemle ilgili olursa olsun, o bölgede organları ve bunların birbiri ile ilgilerini ve yapılarını tabaka tabaka gözden geçirir Buna Bölge Anatomisi (Regional Anatomi) adı verilir

  Tıbbî ve Cerrahî Anatomi ise, bu bölgelerin anatomisi ile birlikte Tıp ve Cerrahlık bakımından da önemini anlatır

  Yüzey (surface) Anatomisi veya Canlı üzerinde Anatomi; Derindeki organ ve anatomik oluşumlardan mümkün olanlarının dışardan veya yüzeyden, gözle, elle veya âletle yapılabiecek muayenesini, sınırlarının veya şekillerinin gösterilmesini veya çizimesini anlatır Bu anatominin içine Endoskopik ve Radyoskopik Anatomi de girer

  Mikroskopik Anatomi veya Histoloji; Mikrotekni metodlarıyla normal insan vücudunu, mikroskop altında inceleyen ve anlatan anatomidir

  Gelişim Anatomisi veya Embriyoloji (Developmental Anatomi); Bu anatomi, aşılanmış yumurtacığın uterus içinde olgunlaşıp doğuncaya kadar geçen gelişimini inceler

  Embriyoloji Nedir

  İnsan Embriyo ve Foetus'u ile birçok doku ve organların gelişimini incelemeden önce, gelişim teorilerini ve genel biyogenetik kanunları gözden geçirir

  Kıyaslı (Komparatif) Anatomi; Hayvan gruplarına ait organizmaları karşılaştırmalı olarak gözden geçiren bu anatomi her hayvana ait aynı organı seri halinde anlatır

  İnsan vücudu aşağıdaki sistemlere ayrılır, İnsan Vücudu Anatomisi:

  1) Hareket Sistemi (Lokomotor sistem); Bu sistem içinde: kemik bilim - Osteoloji (Osteologia), Eklembilim - Artroloji (Arthrologia) Kasbilim - Miyoloji (Myologia) vardır Bu üç bilime iskelet sistemi, eklem sistemi, kas sistemi de denilmektedir
  2) Dolaşım veya Damar sistemi (Systema vasorum)
  3) Sinir sistemi (Systema nervorum)
  4) Duyu organları (Organa sensuum)
  5) Sindirim sistemi (Systema digestorium)
  6) Solunum sistemi (Systema respiratorium)
  7) Uro - genital sistem (Systema urogenitale)
  8) iç salgılı bezler - Endokrin sistem (Endacrinologia)
  İç organlar bilimi (Splanchnologia); sindirim, solunum sistemleriyle uro - genital sistemin içine giren organlarla, iç salgılı bezlerin ilmidir

  Bütün bu sekiz sistemi üçe indirmek mümkündür :

  1) İlgilenme sistemi
  2) Beslenme sistemi
  3) Üretme sistemi

  Hareket, sinir, duyu organları birinci sistem içine; solunum, dolaşım, sindirim organlarıyla iç salgı bezleri ikinci sistem içine, geri kalan idrarı yapan ve götüren organlarla genital organları üçüncü sistem içine sokmak kabilse de bu sakilde bir bolünüm anatomik değildir

  Anatomide geçen durum ve doğrultu terimleri, Tıp Anatomi

  Anatominin ele aldığı bütün organ ve oluşumlar; karşıda, ayakta duran, başı dik, gözleriyle öne bakan, üsttarafları yanlara sarkık, ellerin aya yüzleri öne çevrilmiş bulunan bir şahsa aittir

  Organ ve oluşumların durumlarını, doğrultularını ve birbiriyle olan ilgilerini anlatmak için Anatomi, vücuttan geçen bir takım tasarlı (imaginaire) düzlemler (plânlar) kabul eder

  Orta (median) plân; Gövdenin ortasından geçen ve vücudu sağ ve sol iki eşit ve simetrik bölüme ayıran plândır Orta plâna göre iç organlar içinde simetrik ve asimetrik olanlar vardır; çift olan iç organlar normal olarak simetriktirler (böbrekler gibi) Bununla beraber çift organlardan birbirinden küçük farklar gösterenler vardır (akciğerler gibi)

  Karaciğer, kalb vücudun orta plânına göre simetrik değillerdir Orta plân üzerinde, vücudun ön ve arka yüzeyinde çekilen tasarlı çizgi, ön ve arka orta çizgilerdir (linea mediana anterior et posterior)

  Orta plân kafanın sutura sagitalis'inden geçtiğinden bu ve buna paralel plânlara Sagital plân derler
  Sagital plâna enine dikey (vertico - transversal) olan plâna frontal plân derler

  Her frontal plâna, hem sagital plâna dikey olan plân, enine (transversal) plânlardır

  Vücudun önünden, arkasından, yanlarından, üstünden ve altından geçen altı tasarlı plân daha vardır

  Vücudun önünden geçen plâna, ön (anterior - ventral) plân; arkasından geçen plâna arka (posterior - dorsal) plân; yanlardan geçene yan (lateral) plân; en üst noktadan geçene üst (superior - cranial) plân en alttan geçene alt (inferior - caudal) plân denir

  Orta (median) plâna yakın organ ve oluşumlar için, iç veya içyan (medial - intern) uzak olanlar için dış veya dışyan (extern - lateral) terimleri kullanılır

  Bunlardan iç (intern - internal), dış (extern-external), daha çok boşluklu organ ve oluşumlar için kullanılır]
  Üst tarafta medial yerine, ulnar; lateral yerine radial; alt tarafta medial yerine tibial, lateral yerine fibular terimi kullanan okullar da vardır

  Deriye yakın olan yapılar için, yüzeyel (superficialis), derin olanlar için, derin (profundus) kullanılmaktadır
  Üst ve alt tarafların gövdeye bitişik olan uçlarına yakın durumda olan Anatomik yapılar için, prozimal; uzak olanlar için distal terimi kullanılmaktadır
  ---------------------------------