Amazonlar,amazonlar efsanesi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Ezlem tarafından 4 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Amazonlar hakkında bilgi
  Amazonlar Efsanesi
  amazon kadınları efsanesi
  Kadın Savaşcılar Amazonlar

  Amazonlar
  Dilden dile, ağızdan ağıza aktarılarak zamanımıza dek ulaşan bir söylencedir Amazonlar söylencesi İnsanı büyüleyen bu söylence gerçek midir? Amazonlar gerçekten yaşamışlar mıdır? Yoksa bütün bunlar bir düşün ürünü müdür?

  Söylencelerin halkların yaşantılarından kaynaklandığı, az-çok değişse de kabul edilen bir görüştür Hele sözkonusu olan, Amazonlar söylencesi ise Çünkü Amazonların izlerine yanlızca destanlarda değil, coğrafyacı ve tarihçilerin kitaplarında da rastlanır İlkçağ insanlarından kalan eserlerde Amazonlardan bir şeyler bulunur Homeros onların Truva savaşlarına katıldığını yazar Heredetos, Diodoros ve coğrafyacı Strabon onlardan sözederler Herakles ve Achilleus efsanelerinde de Amazonlar'dan bahsedilir Sokrates ve Platon Amazonlar'ın Atina'ya saldırdıklarını bir gerçeklik olarak kabul ederler Amazonların yaşadıkları söylanan bölgelerde, özellikle Anadolu ve Mora Yarımadasında, kabartma taş ve resim olarak, Amazonlar'ı temsil eden binlerce eser bulunmuştur Mitolojide Amazonlar, mitoloji kahramanlarına denk savaşcı kadınlardır Savaş aletleri ok, yay, kargı ve "labrys" denilen, Anadolu'da özellikle Hititler'de, Karya'da ve Girit'de rastlanan iki ağızlı baltadır Halikarnas Balıkçısına göre iki ağızlı balta Anadolu'nun simgesidir Resim ve kabartmaların çoğunda Amazonların elinde hep bu balta bulunmaktadır
  Söylenceye göre Amazonlar Anadolu'da yaşamışlar ve birçok kent kurmuşlardır Amazonlar'ın kurduğu kabul edilen kentler; Ephesos/Selçuk, Smyrna/İzmir, Kyme, Gryneion, Pitane, Ege bölgesindeki kentlere ilaveten Midilli adasındaki Mytilana, Marmara ve Karadeniz yörelerinde ki Myrleia, Sinope/Sinop'turBunlara yine Ege bölgesindeki Elaia, Anaia, Latori kentlerinde de eklememiz gerekmektedir Ephesos'da ki Artemis tapınağı da Amazonlar tarafından başlatılmıştır Ephesos'da ki kazılar savaşcı kadınlara ait, tanrıça Artemis'e hizmet eden heykelcikler de ele geçirilmiştir George Thomson bunları inceleyerek yayınlayan Lethaby'nin " Hitit etkisinin belirgin izlerini gözlemlediğini Gestang'ın da Amazonlar'dan bir Hitit tapınağı bağıntılı oldukları ve daha sonra ki Artemis tapımı bu tapımdan kaynaklandığı konusunda Lethaby 'ye katıldığını" kaydetmektedir
  Bu açıklamalardan sonra "Amazon" kelimesinin uzmanlar tarafından nasıl açıklamdığını inceleyebiliriz Birinci açıklamaya göre Amazonlar savaçda engel olmaması için memelerinden birini veya her ikisini kestiklerinden "memesiz" anlamında "Amazoi" denilmiştir Bu açıklama kanıtlarla uyum göstermiyor Zira bütün kabartma ve resimlerde Amazonlar, iki memeli olarak gösterilmişlerdir İkinci açıklamaya göre Ephesos'lu kadınlar savaş ve tarımla uğraşarak, bellerinde kuşaklarla (zonai), ekin biçtikleri (Amao) için bunlara Amazon denilmiştir
  Toplumsal yaşamda kadının etkinliği, ekonomik etkinliklerin kadınlar tarafından yerine getirilmesi, kadınların mutlak egemenliği, soy kütüğünün kadına göre belirlenmesi, Amazon söylencesinin önemli özelliklerindendir Ancak bütün bunlar anaerkil toplumda zaten normal olan özelliklerdir Amazon söylencesinin normalden ayrılan yönü, kadınların savaşcı olarak yetiştirilmeleri, savaşa bir asker gibi katılmaları, erkeklerin bu savaşda yer almamaları, kadınların savaşcılığının aynı zamanda saldırganlığa dönüşmesidir Hem kendilerinin kurdukları yerleşim bölgelerinde bulunan heykel, resim ve kabartmalar, hem de komşu halkların eserleri Amazonlar'ı savaşcı niteliklerine uygun tasvir etmişlerdir Amazonlarda ki savaşcı nitelik o kadar baskındır ki Bilge Umar, Amazonların "tarım yapmayan, yaşamı at sırtında avcılık ve savaşla geçen bir kadınlar ulusu" olduğu görüşündedir Be nedenle Amazonlara takılacak adın savaşcı özelliklerine uygun bir ad olması akla uygun görülmektedir Kaldı ki bu açıklama Amazonlar'ın konuşduğu varsayılacak bir dile göre yapılan bir açıklama da değildir
  Konuyu tartışan uzmanlardan George Thomson "Yunanlı'lar Amaonları Kafkasya'ya doğru izlerke, Artemis'in Kafkasya kökenli olduğunu benimseyen bir geleneği izlemiş olabilir" biçiminde bir yaklaşım getirmektedir
  George Thomson bu görüşünde yanlız değildir Bazı diğer uzmanlar da Amazonlar'ı Kafkasya ile ilişkili olarak açıklamaya çalışmaktadırlar Kafkas kabilelerinde her türlü sosyo-ekonomik faaliyetleri kadınların yapmaları, Altın Post Efsanesi'nde altın postu aramaya giden Argonaut'ların Anadolu'nun kuzeydoğusunda Amazonlar'a rastlamaları, Amazonlar efsanesinde aynı bölgenin Amazonlar'ın ana yurdu olarak gösterilmesi, Amazonlar'ın başkenti olarak gösterilen Themiskyra'nın aynı bölgede olması, Amazonlar'ın ay tanrıçası ile olan ilişkileri, Amazon adıyla Kafkas dillerinden birinde "ay" anlamına gelen "maze" kelimesi arasında ki benzerlik, gibi nedenle uzmanları böyle düşünmeye yöneltmiştir

  Kas-Adığe dilinde ay anlamına gelen "maze" kelimesi ile Amazon kelimesi arasında ki benzerlik ortadadır "maze" kelimesinin sonuna "on" eki getirildiğinde Amazon kelimesine çok benzeyen "mazeon, mazon" kelimesi oluşur Ancak article bulunmayan bu dilde nasıl olmuştur da "a" eki gelmiştir? Yine bu dilde Amazon adlarının, Amazonların kurdukları şehirlerin, Amazon tanrıçası Artemis'in adları da açıklanamamaktadır Bu nedenlerle bu açıklamada genel kabul gören bir açıklama olarak kabul edilmemektedir
  Genel kabul görmemekle birlikte bu açıklamayla gerçeğe çok yaklaşıldığını, bazı gerçekci tespitlerin yapıldığını, kabul etmemizi gerektiren veriler bulunmaktadır Anadolu ile Kafkasya arasında ki ilişkilere dikkat çeken uzmanlar çoktur Server Tanilli üç bin yıllarında ki Anadolu-Hatti kabilelerinin dilleri ile Kafkasya dillerinin benzediğini, Hattiler'in maddi kültürü ile bu çağ Kafkasya kültürlerinin de "çok noktada birbirlerine benzediğini" kaydetmektedir Şemseddin Günaltay, Proto-Hatti'ler, Luviler, Hurriler ve Kafkasların Hazar Denizi ötelerinden "aynı zamanda batıya göçen gruplar" olduğunu belirtmektedir Hrozny de Hititlerin Kafkaslardan gelmiş olmasını, diğer görüşlerle karşılaştırarak, "nisbeten daha çok pozitif bir görüş" şeklinde değerlendirilmektedir
  Bu nedenlerle yukardaki açıklamada ki eksikliği Kas dillerine yönelmesine değil bunu eksik bırakmasında, Kas dillerinin hepsini incelememesinde görüyor, Kas-Abhaz diliyle daha tam ve doğru bir açıklamanın yapılabileceğini düşünüyoruz
  Çünkü ilkçağlarda, ikibinli yıllarda, Amazonların tarih sahnesine çıktığı dönemde, Amazonların kurduğu söylenen İzmir kenti civarında kurulan devletin adı Aşuva'dır Lidyalı'ların da atası olan Aşuva'lar, Kas-Abhazların bir koludur Halen Anadolu'da ve Kafkasya'da kendilerine "Aşuva" diyen insanlar yaşamaktadır
  Bu çalışmanın sınırlarını aşacağından Aşuvalar'ın nereden gelmiş olabilecekleri, Hitit'lere, Misyalı'larla, Karyalılar'la ve kendi torunları olan Lidyalılar'la ilişkileri, dilleri, uygarlıkları konularında bir şey söylemiyoruz Ancak Hititlerin de aynı tarihi dönem de Anadolu'da göründüklerini, Lidya, Misya ve Karyalılar'ın kendilerine akraba olarak kabul ettiklerini, konumuzla ilgili gördüğümüzden belirtmek istiyoruz
  Kas-Abhaz (Aşuva) dilinde "mzı" ay anlamına gelmektedir Article olan "a" ile birlikte "A mzı, Amzı" biçiminde hala kullanılır Ay adının "mis, mıs" biçiminde kullanıldığıda olur Bazı şahıs isimlerinde halen bu şekilde kullanılır: Dinamis, Feramis, Ramis vb olduğu gibi Anlaşılabileceği gibi çeşitli Abhaz lehçelerinde tarih boyunca bu sözcüğün "mız", "mıs", "mus" biçiminde kullanıldığı sonucuna varmak mümkündür
  Amazonların kendilerini "ayın kızları" olarak gördüklerini, ana tanrıça Kybele ve Artemis'in hizmetkarı olarak kabul ettiklerini biliyoruz Bu nedenle kendilerine kendi dillerinde "Amız" yada "Amıs" adını taktılar Latinler de onlara "Amız /on" dediler Bu terim "Amazon" biçimine dönüşerek tarihe maloldu
  O çağda ki Samsun kentinin adı da aynı dilde "Amıs" dır Yunan etkisiyle "Amısos" biçimine dönüşmüştür Amazonların başkenti olarak kabul edilen "Themiskyra" da bu bölgededir Aynı şekilde Karya'da da "Amız" adında bir kent bulunmaktaydı Bu kent daha sonraları Amızon şeklinde anılmaya başlanmıştır Bazı kaynaklarda Aşuva içerisinde, bazılarında Aşuva'nın kuzeyinde gösterilen aynı çağ Ege Bölgesi devletlerinden birinin adı da "Misya" dır Amazonlar tanrıçasının adı da ArtemisBütün bu sözcüklerde ki "mis" yani "ay" sözcüğü dikkat çekicidir
  Konumuzu daha iyi açıklamak için Amozonların anaerkil bir yapının ürünü olabileceği biçimindeki yaygın görüşüde incelemek istiyoruz Bu çağ Anadolu devletlerinin çoğunda anaerkil bir yapının devam ettiğini görüyoruz Asuva, devamı olan Lidya ve Etrüskler, Misya, Karya, Likya anaerkil devletlerdir Hititler de ise ataerkil bir yapı vardır Daha doğrusu soy ana yanlı değildir Hititlerde
  İhtimal ki Hititler, Anadolu'ya gelmeden önce böyle bir evrim geçirmişlerdir Hititlerde ki bu yapının "bağımlı, vasal" hale getirdikleri diğer devletleri etkilemeyeceği düşünülemez Güçlü bir ihtimalle Hititlerde ki ataerkil yapıdan etkilenen vasal devletlerden birindeki erkekler, anaerkil yapıyı sonlandırmak istediler Efsanenin içeriğinde bu görüşümüzü besleyen birçok öge bulunmaktadır
  İki binli yıllarda Hititlerin Anadolu'ya gelmesiyle Anadolu'da bulunan Hatti gruplar, (Asuva, Likya, Karya ve Misyalı'lar) Hititlerin baskısıyla daha batıya göçtüler Bu halklar zamanla Hititlerle ilişkileri gelişerek, Hititlere bağımlı duruma düştüler Esasen bir kısmı da göçmeyip yurtlarında kalmışlardı ve göç edenlerle de ilişkilri devam ediyordu Hititlerle olan ilişkilerinden etkilenen bu halklar, diğer şartlar tam olgunlaşmadan kendi topraklarında ki anaerkil yapıyı yıkmak istediler Ve işte o zaman egemen durumda bulunan kadınların sert tepkisiyle karşılaştılar Kadınlar onları yenerek erkeklerin o zamana kadar üstlendikleri savaşa katılma, avcılık ve toplumu savunma görevlerini de kendileri üstlendiler Erkekeleri toplumsal iş bölümünde daha geri bir konuma ittiler Egemenliklerini pekiştirdiler Böylelikle kadın savaşcılar kendi ülkelerine saldıran halklara karşı ülkelerini savundular Gerektiğinde komşu ülkelere de saldırdılar Komşu ülkelerin halkları onları bu şekilde tanıyıp gördüler Bu durum onların dinlerini, inançlarını da etkiledi
  Böylece kızlar, ana tanrıçanın gerçek çocuğu oldular Egemen kadınların gözünde öyle değerlendirildiler Çünkü onlar dişiydiler Bolluğun ve bereketin, üremenin, devem edip giden hayatın simgesiydiler Böylece ana tanrıça, kızları, Amazonları simgeleyen, Artemis'i doğurdu
  Artemis kültü Amazonlarla birlikte gelişerek yayıldı Amozonlar Artemis'in gönüllü hizmetkarı oldular Belki de o kültü taymak için savaşlar yaptılar Ve tarihe bıraktılar adlarını
  Halikarnas Balıkçısı'nın o güzel değimiyle "Efsanevi Yurttaşlarımız" ın, Amazonların gizi elbet birgün aydınlanacaktır