Allah ın sıfatları ve anlamları nelerdir ?

'Sorularla İslamiyet' forumunda Erva tarafından 15 Oca 2014 tarihinde açılan konu

 1. Allah ın sıfatları ve anlamları nelerdir?

  Yüce Allah vardır. Onun zatı, bütün kemal sıfatları ile muttasıf (yani bütün güzeliklere eksizsiz olarak sahip ), Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır. sıfat-ı zatiye ve sıfatı subutiyye olmak üzere ikiye ayrılır.
  A-)Allah'ın zati sıfatları
  1-) Vücud:Var olmak. Allah vardır,yokluğu düşünülemez.Varlığı kendindendir. Var olmak için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur.
  2-) Kıdem: Allahın varlığının başlangıcı yoktur.Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir,hiçbir şey yok iken o yine vardı.
  3-) Beka: Allahın varlığının sonu yoktur.O Bakidir. Herşey yok olduktan sonra Allahın varlığı yine devam edecektir.
  4-) Vahdaniyet: Allahın bir olmasıdır.Allah birdir,eşi,benzeri ve ortağı yoktur.
  5-) Muhalefetün Li'l-havadis: Sonradan olan şeylere,yaratıklara benzemez.
  6-) Kıyam Binefsihi: Allahın varlığı kendindedir.

  B-) Allahın subuti sıfatları
  Benzeri diğer varliklarda bulunan, fakat Allah' ta mükemmel ve sonsuz olarak bulunan özelliklerdir.
  1-) Hayat: Allah-u teala'nin diri ve hayat sahibi olmasıdır. Allah'ın bütün sıfatları ezelde vardır. Yaratıkların sıfatları böyle değildir. Allah'ın hayatı vardır, fakat bizim hayatımız gibi değildir.Cenab-ı Allah'ın sıfatları zatidir. Hayat sıfatının zıddı olan ölmek, Allah-u teala'nın hakkında mümkün değildir.
  2-) ilim: Olmuş ve olacak bütün her şeyi bilmesidir. Allah bilir, fakat bizim bildiğimiz gibi değildir. O'nun ilminde artma ve eksilme olmaz. O geçmişte gelecekte ne olmuş ve olacaksa hepsini ezeli ilmiyle bilir. Allah-u teala hakkında cehalet, gaflet ve unutkanlık düşünülemez.
  3-) İrade: Vuku bulacak her şeyi kendi dilediği şekilde ve zamanda yaratmasıdır. Kainatta cereyan eden olayların tamamı Allah-u teala'nın iradesiyle gerçekleşir. O'nun iradesi olmadan hiçbir şey meydana gelemez. O dilediğini yapar ve yapmaya kadirdir.
  4-) Kudret: Allah-u teala'nın bütün mümkünatta (var olan-)tesir ve tasarrufa kadir olmasıdır. Kudret sıfatı ile Allah-u teala'nın her şeye gücü yeter. Allah-u teala'nın gücü vardır, fakat bizim gücümüz gibi değildir. Allah-u teala'nın kudreti zatidir, yani kendindendir. O'nun kudreti hiçbir şeyle ölçülmez. O'nun kudreti karşısında; büyük-küçük, yakın-uzak, az-çok farketmez. O bir şeyi yapmayı dilerdiği zaman ol der ve oluveverir.
  5-) Semi': Allah-u teala'nın her şeyi işitmesidir. Allah-u teala her şeyi işitir, fakat bizim gibi işitmek için kulak gibi araçlara ihtiyacı yoktur.. Allah-u teala'nın işitmesinde uzaklık, yakınlık, gizlilik ve açıklık farketmez.
  6-) Basar: Allah-u teala'nın her şeyi görmesidir. Allah-u teala her şeyi görür, fakat bizim görmek için göze ihtiyaç duyduğumuz gibi vasıtasız görür. Allah-u teala'nın görmesinde uzaklık, yakınlık, gizlilik, açıklık farketmez. O'nun göz ve ışık gibi vasıtalara da ihti-yacı yoktur. Allah-u teala'nın bir şeyi görmesi başka bir şeyi görmesine de mani değildir.
  7-) Kelam: Allah-u teala'nın sese ve harfe muhtaç olmaksızın konuşmasıdır. Allah-u teala Zatî ve Kudsî olan kelamı ile konuşur. Fakat bizim konuşmamız gibi değildir.
  8-)Tekvîn: Allah-u teala'nın istediğini, dilediği şekilde yaratmasıdır. Allah-u teala yaptıklarını fiil sıfatı ile yapar. Bu sıfatların hepsi tekvin sıfatının manası içine girmektedir.