Ali Kuşçu Eserleri Nelerdir

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ali Kuşçu Eserleri Hakkında Bilgi


  Ali Kuşçu'nun Eserleri Hangileridir

  Ünlü astronomi matematikçi ve gökbilimci Ali Kuşçunun eserleri şunlardır:

  Astronomi Eserleri

  Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey

  Risâle fî Halli Eşkâli Muaddilil-Kamer li'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli Utârid)

  Risâle fî Asli'l-HâricYumkin fî's-Sufliyyeyn

  Şerh ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e

  Risâle der İlm-i Hey'e

  El-Fethiyye fî İlmi'l-Hey'e

  Risâle fî Halli Eşkâli'l-Kamer

  Matematik Eserleri:

  er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb

  Risâle der İlm-i Hisâb

  Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:

  eş-Şerhu'l-Cedîd ale't-Tecrîd

  Hâşiye ale't-Telvîh

  Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:

  et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

  Dil ve Belagat Eserleri:


  Şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye

  el-İfsâh

  el-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir

  Şerhu'ş-Şâfiye

  Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât

  Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Tarîf

  Risâle mâ Ene Kultu

  Risâle fî'l-Hamd

  Risâle fî İlmil-Meânî

  Risâle fî Bahsil-Mufred

  Risâle fîl-Fennis-Sânî min İlmil-Beyân

  Tefsîrul-Bakara ve Âli İmrân