Alfabetik Esmaül Hüsna

'Dini Bilgiler' forumunda Masal tarafından 25 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Alfabetik Sırayla Esmaül Hüsna


  Alfabetik Sıraya Göre Esmaül Hüsna


  ........A.......

  Allah : Yaratan, yapıp-eden, ezeli, ebedi olan, varlığında başkasına muhtaç olmayan, eşsiz, ortaksız kudret.


  Afüvv : Affeden, hataları, günahları bağışlayan.


  Ahad : Zatında, varlığında tek olan


  Âhir : Sonu olmayan.


  A'lâ : En yüce


  A'lem : En iyi bilen


  Âlim : Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.


  Alim : Her şeyi bilen, bilgi bakımından eşi benzeri olmayan.


  Aliyy : Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu


  Azim : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce


  Aziz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu


  ........B........

  Bâri : Var eden, varoluşu kotarıp yöneten


  Basir : Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.


  Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.


  Bedi' : Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzellikle donatan.


  Berr : İyilik ve lütfu sonsuz olan. Eşsiz cömert.


  ..........C.........

  Câmi : Toplayan, bir araya getiren. Mahşer günü tüm insanları, hesap vermek üzere huzuruna toplayan.


  Cabbâr : Yapılmasına karar verdiği şeyi, dilediğinde zorla yaptıran.


  ........E..........

  Ekrem : Cömertlerin cömerdi, cömertliği sonsuz.


  Evvel : İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.


  .........F........

  Fâlık : Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran; tohumun ve dânelerin içinden yeni bir şey çıkaran.


  Fâtır (Fâlık) : Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve oluşlara vücut veren.


  Fettâh : Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.


  .........G..........

  Gaffâr : Dilediğinden, günahları beklenmedik şekilde affeden.


  Gâfir : Bağışlayıcı, affedici.


  Gafür : Sürekli bir biçimde günahları affeden.


  Galib : Her hal ve şartta galip gelen.


  Gani : Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.


  ............H............

  Haalik : Yaratan, var eden.


  Habir : Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.


  Hâdi : Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.


  Hafiy : Lütufkâr.


  Hâfız : Koruyan, her şeyi ezberinde tutan.


  Hafiz : Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.


  Hakim : Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.


  Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı kaynağı ve belirleyicisi.


  Halim : Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.


  Hallâk : Yaratışı sürekli olan. Yarattıklarında sürekli yeni boyutlar ve türler oluşturan. Yaratışındaki yoğunluk ve çeşitliliği izlemek mümkün olmayan.


  Hâmid : Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan. Dilediğini, dilediği şekilde öven.


  Hasib : En iyi ve en hassas biçimde hesap soran. Tüm yarattıklarını ince bir hesaba uygun olarak var eden.


  Hayy : Sürekli diri. hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm sözkonusu edilemeyen.


  .........İ.........

  İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.


  ........K...........

  Kaadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.


  Kaahir : Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran. dilediğinde kahır ve baskıyla sindiren.


  Kadir : Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.


  Kâfi : Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına, araya başkası girmeksizin
  cevap veren.


  Kahhâr : Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.


  Karib : Çok yakında olan. Kullarına şah damarından daha yakın olan. Yakarış ve çağrıları duymada hiçbir aracıya, alete
  gerek bırakmayan.


  Kavi : Gücü bizzat kendinden olan. Gücünü kullanmada hiçbir buyruğa ve yönlendirmeye muhtaç olmayan.


  Kayyûm : Kudretin kaynağı. Kudretiyle her şeyi kıvamında tutan.


  Kebir : Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.


  Kerim : Lütfu hep işleyen, cömert.


  Kuddûs : Tüm kutsallıkların kutsadığı tüm varlığın tesbih edip yücelttiği. Tüm noksanlıklardan arınmış, tüm yüceliklerle
  donanmış olan.


  ............L............

  Lâtif : Gözle görülmeyen. Lütfu ve bağışı çok olan.


  ...........M.........

  Malik : Sahip olan.


  Mecid : Cömertlik ve ululuğun kaynağı, cömert ve ulu.


  Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.


  Melîk : Mülk ve saltanatı dilediği gibi dağıtan.


  Metin : Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.


  Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.


  Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren. Kullarının istek ve yakarışlarına aracısız cevap veren.


  Muhît : Her şeyi çepeçevre kuşatan.


  Muhyî : Yaratan, hayat veren. ölüleri dirilten.


  Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıdalanmasını yerli yerince
  düzenleyen.


  Muktedir : Gücünü, kendisi tarafından belirlenen ölçüler ve planlar dahilinde görünür hale getiren. Gücünden,
  yarattıklarına belli oranlarda nasip veren.


  Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.


  Müheymin : Hükmü altında tutan. Yarattıklarının, kendisi tarafından belirlenen ölçülere uygunluğunu denetleyen.


  Mümin : İnanan, güvenen. İnsana bir takım emanetler bırakan. Güven ve iman sunan. Kendisine iman edenlerle yakın ilişkiler içinde olan.


  Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu, yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.


  Müteâl : Aşkın, yüce. Akıl ve bakış ölçülerinin ulaşamayacağı boyutlarda olan.


  Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre, böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.


  Nasir : Yardım eden. Yardım etmede yer, zaman ve sınırı kendisi belirleyen.


  ..........N..........

  Nûr : Işık. Işığın aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.


  Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten. Yarattıklarını belirlediği bir programa uygun olarak, birtakım hedeflere
  götüren. Tekâmülü programlayıp yöneten.


  Râhim : Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Dünya hayatını buyruklarına uygun biçimde yaşayanlara, ölüm sonrasında özel rahmet sunan.


  Rahman : Rahmeti sonsuz olan. kendisine inanan-inanmayan herkese rahmet ve merhametinin tüm nimetlerini ayrım
  yapmaksızın sunan.


  Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.


  Raûf : Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.


  Refi' : Yüceliğin sahibi ve tüm yüceliklerin dağıtıcısı olan. Dilediğini, dilediği makam ve yüceliğe çıkaran.


  Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızıklarını bol bol veren.


  Samed : Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.


  Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı. Esenlik, barış ve mutluluğun nasıl sağlanacağını gösteren.


  Semî' : En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.


  ............Ş..........

  Şâkir : Şükredenleri duyup ödüllendiren. Kendisine şükredenlere teşekkür eden.


  Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen. İnsana, görüp gözetleme, tanıklık etme gücü veren.


  Şekûr : Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Şükredenlere daha fazlasını veren. Şükredenlere teşekkür eden.


  ............T.........

  Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin, bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.


  .............V...........

  Vehhâb : Bağışı sınırsız olan. sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.


  Vâhid : Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan. Kullarının, ibadet ve yönelişlerinde kendisine herhangi bir
  varlığı eş ve aracı tutmamalarını isteyen.


  Vâris : Bütün mülk ve saltanatların, sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini, dilediğine mirasçı kılan. barış
  severleri mülk ve yönetime sahip kılmayı esas alan.


  Vâsi : Kudret ve belirişi süreçle açılıp saçılan. Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.


  Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Sevme-sevilme ilişkisini kotaran. Tüm sevgilerin en son ve en yüce
  gayesi olan.


  Vekîl : Gücü ve yönetimi kullanan. Kendisine teslim olanlara vekalet eden. Son söz ve yetkiyi elinde bulunduran.


  Velî : Dost, yardımcı, destek veren. Kendisine inananların dostluğunu kabul eden. Kendisine inananların en güvenilir
  dost olarak yalnız kendisini kabul etmelerini isteyen.


  ........Z..........

  Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında kendisinden görünebilir izler, işaretler bulunan.