Ahmed Diyobendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 10 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Diyobendi hayatı
  Ahmed Diyobendi biyografi


  Ahmed Diyobendi Kimdir

  Ahmed Diyobendi Hindistanda yetişen velîlerdendir. Doğum ve ölüm târihleri belli değildir. Sehârenpûra yakın Diyobend şehrinde dünyaya geldi. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. İlim öğrenmek için çeşitli beldeleri dolaştı. Serhend şehrine giderek İmâm-ı Rabbânî hazretlerine talebe oldu. İhlâsı sebebiyle İmâm-ı Rabbânînin iltifat ve merhametine kavuştu. İmâm-ı Rabbânî, Ahmed Diyobendînin terbiyesini halîfesi Mîr Muhammede havâle etti.

  Ahmed Diyobendî ondan pekçok mânevî ilimler elde etti. Sonra tekrar İmâm-ı Rabbânînin huzûruna gelip, sohbetlerine devâm ederek kemâle geldi. Bir süre sonra icâzet, diploma ve halîfelik aldı.


  Ahmed Diyobendînin sohbetleri çok tesirliydi. Dinleyenler kendinden geçerdi. Pekçok talebe feyz almak için ona mürâcaat etti. Onun teveccüh ve tasarrufları gâyet tesirliydi. Bir süre Ekberabatta insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlattı ve onlara doğru yolu gösterdi. Onun sohbetlerinin bereketi ile Bengâlenin ileri gelenlerinden Kâsım Han, Eshâb-ı kirâm düşmanlığından vazgeçip, Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdına kavuştu. Ahmed Diyobendînin huzûrunda tövbe edip, talebeliğe kabûl edilmesini istedi. Talebeliğe kabûlü ile Ahmed Diyobendînin mânevî terbiyesi altına girdi. Hocasına çok muhabbet besleyen Kasım Han, yüksek mânevî derecelere kavuştu. Kâsım Hanın teklifi üzerine Bengâleye giden Ahmed Diyobendîye âlimler, sâlihler, büyük küçük herkes talebe oldu. Bâzı zâtlar ondan halîfelik ve başkalarını yetiştirmek için icâzet, diploma aldı.