Ahmed Derdiri Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 10 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmed Derdiri hayatı
  Ahmed Derdiri eserleri

  Ahmed Derdiri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve Halvetiyye yolunun büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Ahmed bin Ebî Hamid Advî Halvetî olup, dedesinin mensub olduğu kabîleden dolayı, Derdîrî lakabıyla meşhûr oldu. Künyesi Ebü'l-Berekât'tır. 1715 (H.1127) senesinde, Mısır'da doğdu. 1786 (H.1201) senesi Rebîulevvel ayının altısında Kâhire'de vefât etti.Ezher Câmiinde büyük bir kalabalık tarafından cenâze namazı kılınıp, Seyyidî Yahyâ bin Akab'ın kabri civârındaki, kendisinin yaptırdığı dergâhın bahçesine defnedildi.

  Ahmed Derdiri eserleri

  Ahmed Derdîrî çok eser yazdı. Bunlardan bâzıları şunlardır:
  1) Akrab-ül-Mesâlik ilâ Mezheb-i Mâlik,
  2) Tuhfet-ül-İhvan fî Âdâbı Ehl-il-İrfân (tasavvufa dâir),
  3) Et-Teveccüh-ül-Esmâ,
  4) El-Harîdet-ül-Behiyye,
  5) Risâle fî Müteşâbihât-i Âyât-il-Kur'ân,
  6) Risâle fil Me'ânî vel-Beyân,
  7) Şerhu Âdâb-il-Bahs,
  8) Şerhu Risâlet-üt-Tevhîd min Kelâmi Demirtâş,
  9) Şerhu Risâlet-ül-Kâdî Abdullah Tâtâr fil-Âyât-il-Kur'âniyye,
  10) Şerhu Salevât es-Seyyid Ahmed Bedevî,
  11) Şerhu Virdü Kerîmüddîn Halvetî,
  12) El-Mevrid-ül-Bârik fis-Salât alâ Efdâl-il-Halâik.