ahilik haftası ile ilgili yazılar

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Ezlem tarafından 24 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim),Ahilik Haftası yazıları,Ahilik Haftası hakkında yazı,ahilik yazı

  Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)

  Türkiye Cumhuriyeti 85 yıl önce Osmanlı'dan devir aldığı yönetimi, Osmanlı da 700 yıl önce Anadolu Selçuklu devletinden almıştı Anadolu Selçuklu devleti de Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun bir parçası olarak bu topraklarda yaklaşık bin yıl önce kurulmuştu Görüldüğü üzere 1000 yıldır Türkler Anadolu toprakları üzerinde yaşamaktadır

  Türklerin tarihi aslında bin yıl ile sınırlı değildir Bilinen en eski insanlık tarihine kadar uzanır Oğuz Hanlığı, Uygur devleti, Göktürk devleti, Hun devleti MÖ 4000 yıldan beri, devletini ve kültürünü yaşatmaktadır Dünyamızda bu süre içerisinde birçok devletler kurulmuş, kültürler yaşamış, bunlardan birçoğu yıkılmış ve kaybolmuşlardır Türklerin altı binyıldır tarih sahnesinde oluşunun önemli bir sebebi kültür değerlerini korumalarından ileri gelir Bu kültür değerlerinin özü Ahilik Kültürü biçimine dönüştüğü XI yüzyıldan sonra yeni bir anlayışla devam eder

  Tarih boyunca Türkler daima iyiyi güzeli aramışlar ve bulduklarında da tereddüt etmeden almışlardır Türkler bu değerler ile mücehhez olarak çağın en yüksek medeniyetini kurmuşlardır Dünyada pek çok dinler, inançlar ile karşılaşan Türkler bazılarını denemişler fakat kendilerine en uygun gelen İslam dinini kabul etmişlerdir Bu dini seçerken hiçbir zorlama, hiçbir baskı yapılmamış kendi istekleri ile bu yüce dine geçmişlerdir

  Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir Türklerin "Rönesans”ıdır

  Ahilik anlayışı toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır

  Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin korunması ile mümkündür Türklerin Anadolu'da bin yıldan beri varlığını sürdürmelerindeki sır Ahilik anlayışı içerisinde bu değerlere saygı göstermeleridir

  Bu anlayışa göre din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılmıştır Bir toplumda sosyal tabakalaşma olabilir Kimi zengin, kimi fakir olabilir; fakat ikisi arasındaki fark fazla olmamalıdır Ahilik zenginliğe karşı değildir Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak Ahilikte bir ahlak kuralıdır Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalıdır Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, bir köşeye çekilip miskin miskin oturanlara karşıdır

  Ahilikte iş ve meslek ahlakı, kabul edilmesi mecburi kurallar haline gelmiştir Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak, hak ettiğinden fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde "hırs" ve "tama"dan uzaklaşmak, kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak, sanatını mutlaka bir 3 üstaddan öğrenmek ve birliğin, beraberliğin korunması için dayanışma içerisinde bulunmak ahiliğin mutlaka uyulması şart olan ahlak kaideleridir Bu kaideler, Ahileri tekke ve türbelerde çöreklenerek, el açıp halkın kutsal duygularını sömürerek onların sırtından bedava geçinen asalak zümrelerden ayıran farklardır Ahiler yeniliğe açık insanlar olup, halka sanat, meslek ve genel bilgiler öğretmek için var güçleriyle çalışırlar Bu bakımdan Ahiliğin eğitimcilere ışık tutacak önemli özellikleri vardır

  Ahilik sisteminde işyerinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasında pek fark olmadığı gibi aralarında baba-oğul ilişkileri vardır İşyeri aynı zamanda sanatın ve ahlakın öğretildiği bir okuldur Burada üretilen mal, belli bir ihtiyacı karşılayacak şekilde kusursuz ve tam olarak üretilir Emeğin karşılığı çalışanının alın teri kurumadan ödenir İşyerlerinde çalışan ve çalıştıranlar dayanışma içerisindedir Bu uygulama emek ve sermaye'nin barışık olduğu bir model oluşturur

  Ahilik düşüncesinin kurduğu Ahi Birlikleri'ni batıdaki ve doğudaki benzer teşkilatlardan ayıran özellik, din adamlarının da devlet adamlarının da Ahiler üzerinde herhangi bir etkisinin olmayışıdır Bunun sonucu olarak Ahilik sivil toplum kuruluşlarının en eski bir modelidir

  Ahiler daima toplum yararına hizmet yapmışlardır 2000'li yılları yaşadığımız şu günlerde, Ahiliğin ahlak ve çalışmaya ait prensipleri kısaca Ahilik felsefesi, dünyamızda ilerleyen toplumların modeli olacaktır Bu görüş bir kehanet değildir

  Bugün nasıl ki kalkınmış birçok ülkede Ahilik prensiplerinin izlerini görüyorsak, yarın da ilerlemiş toplumların yükselmesinde Ahilik ilkelerinin, önemli rol oynadığı görülecektir