Acil Durum Tahliye Planı

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda ZORBEY tarafından 5 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Acil durum; hayatın normal akışı sırasında ilave tedbir alınmasını gerektiren sıradışı olaylardır. Bu olaylar, yangın, doğal afet, silahlı saldırı, bomba gibi normal olarak her gün karşılaşmadığımız olaylardır ve kendilerine has tedbirler alınması gerekmektedir

  Ancak, hemen hemen her acil durum olayında, binaların tahliye edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, her acil durumu karşılayan ayrı ayrı tahliye planı yapmak yerine, hepsinde kullanılabilecek bir tahliye planı yapılması hem daha pratik olacak, hem de birden fazla tahliye planının personel arasında kargaşa yaratmasının önüne geçilecektir.

  Tahliye planı yapılmadan önce aşağıda belirtilen hususların tespit edilmesi gerekmektedir.

  Bina kat planları ve yerleşim planı temin edilir. Plan üzerinde her katta kaç kişinin nerelerde bulunduğu belirlenir.
  Binadaki her türlü çıkış istikameti tespit edilir ve bina planı üzerine işlenir. Diğer bir ifade ile sadece acil çıkış merdivenleri değil, tüm merdivenler planlamada dikkate alınır.
  Acil çıkış istimaketlerinin genişliği ölçülerek aynı anda yan yana kaç personelin hareket edebileceği hesaplanır. Normal olarak, bir merdivende bir kişinin 1 metre genişlikte bir alanı işgal edeceği kabul edilir.
  Bina dışında asgari bir adet toplanma bölgesi belirlenir. Toplanma bölgesi, binadaki tehlikelerden etkilenmeyecek derecede uzak, kolayca ulaşılabilecek kadar yakın olmalıdır. ayrıca, kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ve sağlık ekiplerinin binaya yaklaşmalarını ve çalışmalarını engelleyecek yerlerden uzak olmalıdır.
  Tahliye edilemeyen personelin bina içinde bekleyebileceği güvenli noktalar belirlenir.
  Bina içinde tehlike yaratan noktalar belirlenir ve mümkünse tahliye istikametlerinin bu noktalardan uzak seçilmesi sağlanır.
  Personel arasından tahliye sırasında özel ilgi gerektirenler belirlenir. Bunlar;
  Engelli olarak bilinen,
  Aşırı kilo ve ilerlemiş yaşı gereği hareket kabiliyeti kısıtlı olanlar,
  Tahliye sırasında panik atak yaşama ihtimali olanlar,
  Astım, kalp ve damar, vb. hastalıkları olanlar,
  Sağlık geçmişinde ağır hastalık ve ameliyat hikayesi olanlardır.
  Personel tahliye gruplarına bölünür. Bu gruplar, her acil çıkış istikametine kolayca erişebilecek, birbirlerini tanıyan ve özel ilgi gerektirmeyen kişilerden oluşur.
  Personelden tahliye sırasında özel görev verilecek olanlar belirlenir. Bu personelin seçiminde, kıdem, ünvan vb özellikler yerine, tercihen bu konuda eğitim almış, soğukkanlı, fiziken güçlü olması gibi özellikler aranır.
  Bina tahliye sorumlusu: tahliye planının uygulanmasını sağlar. Güvenlik Amiri/Şefi, Bina Yöneticisi gibi personel olabilir.
  Yangına müdahale, kurtarma, koruma, ilk yardım gibi ekiplerde görevli personel: bu konularda daha önce eğitim görmüş personelden seçilir. Güvenlik görevlileri koruma ekiplerinde görevlendirilir.
  Kat tahliye sorumluları ve tahliye grup liderleri: her katta mutlaka bir tahliye sorumlusu belirlenir. Tahliye sorumlusu katın tahliyesini sağlamakla sorumludur. Eğer binanın yapısı, katlardaki personelin gruplar halinde ve/veya kademeli olarak tahliye edilmesini gerektiriyorsa her bir grup için bir “tahliye grup lideri” belirlenir. Bu liderler, gruplarını tahliye istikametlerine yönlendirir ve toplanma bölgesine gitmelerini sağlarlar.
  Tahliyede özel ilgi gerektiren personele nezaret edecek personel: her özel ilgi gerektiren personelin tahliyesine nezaret etmek için en az bir kişi, gerekirse iki kişi görevlendirilir.

  İkinci aşamada, Tahliye planı hazırlanır.

  Her kattaki tahliye gruplarına bir çıkış istikameti tahsis edilir. Bir istikamete birden fazla grup tahsis edilmesi gerekiyorsa, her grubun çıkış sırası belirlenir.
  Her katın binadan çıkış önceliği belirlenir. Normal olarak, tahliye önceliği, üst katlardan başlatılır.
  Her istikameti kaç kişinin kullanacağı hesaplanarak, çıkış istikametleri arasında makul bir denge sağlamaya çalışılır.
  Her istikametin, binanın ters tarafında bir, mümkünse iki yedeği seçilir. Yedek istikametin kullanılması halinde grupların tahliye önceliğinin ne olacağı ayrıca belirtilir.
  Her grubun birerli sıra halinde çıkış istikametlerine yöneleceği planlanır ve grupların çıkışlara hangi yolu kullanarak ulaşacağı belirtilir. Grupların çıkışa doğru ilerlerken birbirlerinin yolunu kesmemesi sağlanır.

  acil.jpg

  Her çıkış istikameti, toplanma bölgesine bağlanır ve kroki üzerinde gösterilir.

  acil-2.jpg

  Özel ilgi gerektiren personel, tüm grupların en sonunda tahliye edilir. Bunun maksadı, büyük grubun tahliyesinde gecikmeye ve bu nedenle panik havasına sebep olmamaktır.

  Grubla beraber tahliye olamayacak engelli personelin bina içinde bekleyeceği güvenli alanlar kendilerine tahsis edilir ve acil müdahale ekiplerinin kendilerini kolayca bulması için tedbir alınır.
  Tahliye planı uygun şekilde yapıldığında 800 kişinin 5 katlı bir binayı 5 dakikadan önce boşaltması mümkündür.

  Üçüncü aşamada, personelin tahliye planını öğrenmesi sağlanır.

  Plan önce, bina tahliye sorumlusu, kat tahliye sorumlusu ve tahliye grup liderlerine açıklanır.
  Tahliye grup liderleri, personele planı açıklar ve grubun kat içinde nasıl toplanacağını ve çıkış istikametlerine nasıl yöneleceğini, tahliyede nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklar.
  Özel ilgi gerektiren personele, nezaretçisi oldukları kişileri nereden, nasıl ve hangi sırada tahliye edecekleri açıklanır.
  Bina içinde güvenli bekleme alanları personele açıklanır.
  Tahliye planı herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır veya şirketin yerel ağında herkesin erişimi olan bir alana konulur.

  Dördüncü aşamada, tahliye planının denemesi yapılır.

  Tahliye planı denemesi, planın yeterliliğini test etmek maksadıyla yapılır.
  Personele tatbikatın zamanı haber verilerek, tahliye istimaketlerinin ve sıralarının gözden geçirilmesi istenir. Tahliye grup liderleri bu konuda personele yardımcı olur.
  ·Tatbikat öncesinde Güvenlik Müdürü, her istikamette zamanı ölçecek, istikametlerdeki yoğunlukları gözlemleyecek personeli belirler. Ayrıca, katlardan çıkış istikametlerine doğru hareketleri gözlemleyecek personel belirlenir.
  ·Planlanan saatte tatbikat başlatılır ve tatbikat sonrasında aşağıdaki hususlar değerlendirilir.
  Her çıkış istikametinden tahliye süreleri
  Her istimatte personelin yığılma durumu
  Katlarda çıkış istikametlerine doğru yapılan ilerlemelerin durumu,
  Toplanma noktasına ulaşım durumu
  ·Tatbikat sonrasında elde edilen bilgiler değerlendirilerek, çıkış istikametlerinin tahsislerinde uyumsuzluklar varsa düzeltmeler yapılır. Personele tebliğ edilir.
  ·Personelin planı öğrenme seviyesi ölçülür. Noksanlıklar varsa düzeltici tedbirler alınır.

  Beşinci aşamada, tahliye planının habersiz tatbikatı yapılır.

  Yönetimle koordineli olarak belirlenen bir zamanda, personelin binayı tahliye etmesi istenir. Planın denemesinde görevlendirilen test personeli aynı şekilde görevlendirilir.
  Tatbikat sırasında aşağıdaki hususlar belirlenir.
  Tahliye süresi
  Tahliye tatbikatına keyfi olarak katılmayan personel
  Acil çıkış istikametlerinin kullanılma durumu
  Toplanma noktasının kullanılma durumu
  Şahsi eşyaların dışında personel beraberinde alınan eşyalar
  Tehlike geçti ikazından önce binaya giriş teşebbüsü olup olmadığı,
  Alarm ikazının doğru şekilde verilip verilmediği
  Tatbikat sonrasında bir tutanak düzenlenir, personele duyurulur ve tespit edilen hatalar ilgili makamlarla koordine edilerek düzeltilir.