Açıköğretim 3. Sınıf Türk Vergi Sistemi soruları

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 16 Mar 2010 tarihinde açılan konu

 1. Türk Vergi Sistemi soru ve cevapları
  Türk Vergi Sistemi soru bankası
  Türk Vergi Sistemi vize, final, bütünleme sınavı soru ve cevapları


  1. ÜNİTE
  GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ
  BİLGİLER VE MÜKELLEFİYET


  1 .Gerçek kişilerin bfr takvim yılında elde ettikleri kazanç ve İratların safi tutarı hangi verginin konusuna girer?
  A) Kurumlar vergisi
  B) Gelir vergisi
  C) Emlak vergisi
  D) Katma değer vergisi
  E) Veraset ve intikal vergisi

  Yanıt (B) Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri gelirler GELİR VERGİSİNİN KONUSUNU oluşturur.

  2.Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konusunu oluşturur?
  A) Tüzel kişilerin gelirleri
  B) Sermaye şirketlerin gelirleri
  C) Kooperatiflerin gelirleri
  D) Gerçek kişilerin gelirleri
  E) Şahıs şirketlerinin gelirleri

  Yanıt (D) Tü2el kişilerin gelirleri kurumlar vergisinin konusunu oluşturur. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisinin konusunu oluşturur.

  3. Gelirin tespitinin muhasebe düzenini gerektirmesi gelirin hangi özelliğini ifade eder?
  A) Gerçek olma
  B) Yıllık olma
  C) Toplam olma
  D) Safi olma
  E) Net olma

  Yanıt (A) Muhasebe düzeninin gerekli olması GERÇEK OLMAYI ifade eder.

  4. Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki bir durumun tamamlanması ile ortaya çıkan devlet alacağına ne denir?
  A) Vergi
  B) Borç
  C) Gider
  D) Öz sermaye
  E) Servet

  Yanıt (A) Gelirin elde edilmesiyle birlikte vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olur.

  5. Sürekli faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
  A) Net artış teorisi
  B) Kaynak teorisi
  C) Bölüşüm teorisi
  D) Ayrım teorisi
  E) Tüketim teorisi

  Yanıt (B) EMEK, SERMAYE, TEŞEBBÜS VE DOĞAL KAYNAKLARDAN SÜREKLİ elde edilen gelirler, kaynak teorisine göre gelir sayılır.

  6. Kaynak teorisine göre aşağıdakilerden hangisi gelir olarak kabul edilir?
  A)Sahip olunan bîr gayrimenkulun satılmasından elde edilen gelir
  B) Miras yoluyla elde edilen değerler
  C)Sahip olunan bir malın değerinde-kendiliğinden meydana gelen artışlar
  D)Üretim faktörlerinin üretim sürecine sokulması karşılığı devamlı olarak elde edilen değerler
  E) Bağış sonucu elde edilen değerler

  Yanıt (D) Sahip olunan gayrimenkulun satılması değer artış kazancını ifade eder. Miras ve bağış sonucu elde edilen gelirler ivazsız intikallere girmektedir, Sahip olunan bir malın değerinde kendiliginden meydana gelen artışlar net artış teorisini ifade etmektedir.


  7. Sürekli olmayan işlerden elde edilen gelir aşağıda belirtilen teorilerden hangisine göre gelir sayılır?
  A) Kaynak Teorisi
  B) Net Artış Teorisi
  C) Bölüşüm Teorisi
  D) Tüketim Teorisi
  E) Vergiye tabi değildir.

  Yanıt (B) Sürekli olmayan işlerden elde edilen gelirler NET ARTIŞ TEORİSİNE göre gelir sayılır. Ayrıca net artış teorisi kişilerin servet değerlerinde meydana gelen her türlü fazlalıklardır.

  8. Gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olması gelirin hangi özelliği gereğidir?

  A) Gerçek olma
  B) Yıllık olma
  C) Safi olma
  D) Kişisel olma
  E) Zorunlu olma

  Yanıt (D) KİŞİSEL olma özelliğin gereğidir.

  9. Gelir Vergisi Kanunu'na göre 'Gelirin nakden veya hesaben gelir sahibinin patrimuanına geçmesi' aşağıdakilerden
  hangisini ifade eder?

  A) Gelirin paylaşımı
  B) Gelirin gerçek olması
  C) Gelirin gayrisafî olması
  D) Gelirin tasarrufu
  E) Gelirin safi olması

  Yanıt (D) Patrimuanına = Banka hesaplarına geçmesi o gelirin tasarruf edilebilir hale geldiğini ifade eder.

  10. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi paraya çevrilmesi koşuluyla net artış teorisi kapsamında gelir sayılır?

  A) Ticari kazanç
  B) Zirai kazanç
  C) Menkul sermaye İradı
  D) Gayrimenkul sermaye iradı
  E) Değer artış kazançları

  Yanıt (E) Diğerleri kaynak teorisine göre gelir sayılır.

  11. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi değildir?
  A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olanlar
  B) Küçük ve kısıtlılar
  C) Türkiye'de gelir elde eden gerçek kişiler
  D) Türkiye'de gelir elde eden yabancı uyruklular
  E) Türkiye'de gelir elde eden adi komandit şirketler

  Yanıt (E) Şahıs şirketlerinden; kollektif, adi komandit ve adi şirketler, şirket düzeyinde sağladıkları gelirleri gelir vergisi veya kurumlar vergisine tabi değildir. ORTAKLARI GELİR VERGİSİNE TABİDİR.

  12. Aşağıdakiierden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı muafiyet ve istisnalardan biri değildir?

  A) Ücret istisnası
  B) İhracat istisnası
  C) Diplomat muaflığı
  D) Sigorta primi indirimi
  E) Sergi ve fuar muaflığı

  Yanıt (D) A, B, C ve E' de belirtilenlerden dar mükellefler yararlanır. Sigorta primi indiriminden ise sadece tam mükellefler yararlanır.

  13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tam mükellefler için yanlıştır?

  A) Fuar gelirleri vergilendirilir.
  B) Sakatlık indiriminden yararlanırlar.
  C) Sigorta primi gelirden indirilir.
  D) Sergi gelirleri vergilendirilir.
  E) Sergi, fuar gelirleri vergiden muaftır.

  Yanıt (E) Dar mükelleflerin sergi, fuar gelirleri vergiden muaftır. Tam mükellef lerde muafiyet yoktur.

  14. İkametgahı Türkiye'de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye'de altı aydan az oturan yabancı uyrukluların Gelir
  Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakiierden hangisidir?

  A) Vergi sorumlusu
  B) Daimî temsilci
  C) Dar mükellef
  D) Tam mükellef
  E) İradi temsilci

  Yanıt (C)
  .
  15. İkametgahı Türkiye'de bulunan veya sürekli olarak Türkiye'de oturanların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği
  hangisidir?

  A) Vergi sorumlusu
  B) Tam mükellef
  C) Dar mükellef
  D) Kanuni temsilci
  E) Gelirleri vergilendirilmez.

  Yanıt (B) Türkiye'de ikamet edenler ile yabancı uyruklu olup bir takvim yılında 6 aydan fazla oturanlar yerleşmiş sayılırlar.

  16. Aşağıdakiierden hangisi ayni sermayeye bağlı olarak elde edilen bir gelir türüdür?

  A) Menkul sermaye iradı
  B) Gayrimenkul sermaye iradı
  C) Ticari kazanç
  D) Serbest meslek kazancı
  E) Diğer kazanç ve irat

  Yanıt (B) Ayni = Mal, taşınır ve taşınmaz malların kira gelirleri, yani malın getirişi ayni sermayeye bağlı olarak elde edilen
  gelirdir.

  17. Aşağıdakiierden hangisi nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen bir gelir türüdür?

  A) Menkul sermaye iradı
  B) Gayrimenkul sermaye iradı
  C) Ticari kazanç
  D) Serbest meslek kazancı
  E) Diğer kazanç ve irat

  Yanıt (A) (Nakdi = Para) paranın getirişi nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen gelirdir ve MENKUL SERMAYE İRADI
  SAYILIRLAR.

  18. Mülkilik ilkesi gereğince hangi mükelleflerin sadece Türkiye'deki kazanç ve iratları vergilendirilir?

  A) Tam mükelleflerin
  B) Dar mükelleflerin
  C) Tam mükellef kurumların
  D) Şahıs şirketlerinin
  E) Sermaye şirketlerinin

  Yanıt (B) DAR MÜKELLEFLER İÇİN MÜLKİLİK, tam mükellefler için ise şahsilik İlkesi geçerlidir.

  19. Tam mükellefler hangi ilke gereğince hem Türkiye'de hem de yurt dışında ki tüm kazanç ve iratları üzerinden
  vergilendirilirler?

  A) Paylaşım ilkesi
  B) Mülkilik ilkesi
  C) Şahsilik ilkesi
  D) Kanunilik İlkesi
  E) Kazanç ilkesi

  Yanıt (C) ŞAHSİLİK (KİŞİSELLİK) İLKESİ TAM MÜKELLEFLER için geçerlidir. MURAT AÇIKÖÖRETİM TAYINLARI

  20. Aşağıdakiterden hangisinde gelir tahakkuk ettiğinde elde edilmiş sayılır?

  A) Ücret '
  B) Serbest meslek kazancı
  C) Zirai kazanç
  D) Gayrimenkul sermaye iradı
  E) Diğer kazanç ve irat

  Yanıt (C) TİCARİ, ZİRAİ VE MENKUL SERMAYE İRADINDA TAHAKKUK diğer gelir unsurlarında tahsil esası geçerli.

  21. Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden biri değildir?

  A) Kişisel olması
  B) Gerçek olması
  C) Yıllık olması
  D) Gayrisafi olması
  E) Safi olması

  Yanıt (D) Gelirin gayrisafi olma özelliği yoktur diğerleri gelirin özellikleridir.

  22. Sermaye ve teşebbüs faktörüne bağlı olarak elde edilen gelir türü hangisidir?

  A) Ticari kazanç
  B) Ücret
  C) Gayrimenkul sermaye iradı
  D) Menkul sermaye iradı
  E) Diğer kazanç ve iratlar

  Yanıt (A) TİCARİ, ZİRAİ VE SERBEST MESLEK kazançları SERMAYE VE TEŞEBBÜS faktörü sonucu elde edilir.

  23. Üzerine vergi borcu düşen gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

  A) Mükellef
  B) Kanuni Temsilci
  C) Vergi Sorumlusu
  D) Kayyum
  E) Vergi yüklenicisi

  Yanıt (A) Üzerine vergi borcu terettüp eden (düşen) gerçek ve tüzel kişilere VERGİ MÜKELLEFİ denir.

  24. Uniter gelir vergilerinde bütün gelirler toplanır. İndirim ve istisnalar düşüldükten sonra bulunacak tutara artan oranlı tarife uygulanmak suretiyle Ödenecek vergi hesaplanır. Bu hesaplama yöntemiyle aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılmak istenmektedir?

  A) Yararlanma ilkesi
  B) Ödeme gücü ve vergi adaleti ilkesine
  C) Kişisellik ilkesi
  D) Şahsilik ilkesi
  E) Karineler ilkesi

  Yanıt (B) Toplam elde edilen gelirden EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ, ÖZEL İNDİRİM, SOSYAL İNDİRİM ve GİDERLER DÜŞÜLDÜKTEN sonra kalan kısma artan oranlı vergi tarifesinin uygulanması kişilerin ÖDEME GÜCÜNE VE VERGİ
  ADALETİ İLKESİNE ulaşmak için uygulanır.

  25. Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler sabit oranlı ve ayrı ayrı vergiye tabi tutulduktan sonra toplam gelirin tekrar
  artan oranlı tarifeye tabi tutulması aşağıdaki gelir vergisi türlerinden hangisidir?

  A) Sedüler gelir vergileri
  B) Uniter gelir vergileri
  C) Advolorem vergiler
  D) Spesifik vergiler
  E) Birleşik gelir vergileri

  Yanıt (E) Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler önce ayrı ayrı artan oranlı vergiye tabi tutulduktan sonra, TOPLAM GELİRİN
  AYRICA İKİNCİ DEFA artan oranlı tarifeye tabi tutularak vergilendirilmesi birleşik gelir vergileri için söz konusudur.

  26. Uniter gelir vergilerinde elde edilen tüm gelirler toplanır. Bu toplamdan indirim ve İstisnalar düşüldükten sonra kalan kısım
  artan oranlı tarifeye tabi tutularak vergilendirilir. Üniter gelir vergilerinde aşağıdakilerden hangisi İndirim veya istisna olarak
  kabul edilmez?

  A) En az geçim indirimi
  B) Yedek akçeler
  C) Özel indirim
  D) Bağış ve yardımlar
  E) Sosyal indirimler

  Yanıt (B) Üniter gelir vergilerinde elde edilen toplam kazançtan; Yapılan GİDERLER, EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ, BAĞIŞ VE YARDIMLAR, ÖZEL İNDİRİM düşüldükten sonra kalan kısma artan oranlı tarife uygulanır. Toplam kazançtan YEDEK AKÇELER (ihtiyat akçeleri) indirilemez.

  27. Vergi alacağının doğumu için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Verginin tarh edilmesi
  B) Verginin tahakkuk ettirilmesi
  C) Verginin tahsil aşamasına gelmesi
  D) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
  E) Tarh ve tebliğ edilen verginin mükellef tarafından yargı organlarına götürmesi

  Yanıt (D) Devlet İçin vergi alacağının mükellef için vergi borcunun doğabilmesi için VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ yeterlidir.

  28. Gelir Vergisi Kanunu'na göre gelir aşağıdakilerden hangisine göre tesbit edilir?

  A) En az geçim indirimine göre
  B) Basit usule göre
  C) Kaynakta kesinti yoluyla
  D) Gerçek usule göre
  E) Götürü usulde

  Yanıt (D) Gelirin gerçeklik ilkesi gereğince mükellefler MUHASEBE KURALLARINA GÖRE defter tutmak zorundadırlar. Mükelleflerin gerçek gelirleri tuttukları defterlerden tesbit edilir.

  29. Aşağıdaki gelir vergisi çeşitlerinden hangisi sübjektif karakterli gelir vergisi niteliğindedir?

  A) Üniter gelir vergileri
  B) Birleşik gelir vergileri
  C) Sedüler gelir vergileri
  D) Advolorem gelir vergileri
  E) Dolaylı gelir vergileri

  Yanıt (A) Genelde ÜNİTER GELİR VERGİLERİ SÜBJEKTİF, sedüler gelir vergileri ise objektif karakterli gelir vergileridir.

  30. Türkiye'de aşağıdaki gelir vergisi sistemlerinden hangisi uygulanmaktadır?

  A) Birleşik gelir vergileri
  B) Sedüler gelir vergileri
  C) Üniter gelir vergileri
  D) Karma gelir vergileri
  E) Spesifik vergiler

  Yanıt (C) Türkiye'de 1950 yılından itibaren ÜNİTER GELİR VERGİSİ uygulanmaktadır.
   
 2. Cevap: Açıköğretim 3. Sınıf Türk Vergi Sistemi soruları

  2. ÜNİTE
  TİCARİ KAZANÇ


  31. Gerçek kişilerce, 'bir İşin ticari organizasyon içinde yapılması sonucu elde edilen gelirin türü' aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Zirai kazanç
  B) Ticari kazanç
  C) Serbest meslek kazancı
  D) Menkul sermaye iradı
  E) Gayrimenkul sermaye iradı

  Yanıt (B) Sermaye ve teşebbüs faktörlerinin karışımı bir organizasyona dayanan, zirai ve serbest meslek kazancı türünden
  olmayan her türlü faaliyet ticari ve sınai faaliyettir.

  32. Her türlü alım ve satım ile üretim sonucunda sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticari kazanç
  B) Zirai kazanç
  C) Ücret
  D) Gayrimenkul sermaye iradı
  E) Menkul sermaye iradı

  Yanıt (A) Ticari = afim ve satım, sınai üretim sonucunda elde ediien gelirlerdir ve ticari kazançtır.

  33. Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç sayılmaz?

  A) Müteahhitler
  B) Emlak komisyoncuları
  C) Coberler
  D) Taşeronlar
  E) Gümrük komisyoncuları

  Yanıt (E) GÜMRÜK KOMİSYONCULARININ geliri serbest meslek kazancıdır.

  34. Ticari bir işletmeden (organizasyondan) bahsedebilmek için hangisi gerekli değildir?

  A) Sermaye koymak
  B) İşyeri açmak
  C) Personel çalıştırmak
  D) Ticari İşlemi bir kez yapmak
  E) Ticaret siciline kayıt olmak

  Yanıt (D) Ticari organizasyonun özelliklerinden biride sürekliliktir.

  35. Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelir ticari kazanç olarak değerlendirilmez?

  A) İşletmeye dahil olmayan gayrîmenküllerin kiralanmasından
  B) Coberlerin faaliyetinden
  C)Özel hastane işletilmesinden
  D)Maden, taş ve kiremit ocağı işletilmesinden
  E) Gayrimenkuilerin sürekli olarak alım satım işlerinden

  Yanıt (A) Taşınmaz iktisadi kıymetlerin kira geliri GAYRİMENKUL SERMAYE iradıdır.

  36. Satın alınan veya trampa suretiyle sahip olunan arazinin iktisap tarihinden İtibaren kaç yıl içinde parsellenerek
  satılmasından sağlanan gelir ticari kazanç sayılmaktadır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D)4
  E)5

  Yanıt (E) Satın alman veya trampa yoluyla elde edilen arazi alım tarihinden itibaren 5 YIL içinde imara açılıp satılırsa
  elde edilen gelir ticari kazanç sayılır.

  37. Hangi şirket zirai faaliyetle uğraşsa KAR PAYLARI MENKUL SERMAYE dahi ortaklarının geliri mutlaka ticari İRADI sayılır. kazanç sayılır?

  A) Adi şirketin ortakları
  B) Adi komandit şirketin komandite ortağı
  C)Adi komandit şirketin komanditer ortağı
  D)Anonim şirketin ortakları
  E) Limited şirketin ortaklan

  Yanıt (B) KOMANDİTE ORTAĞIN GELİRİ TİCARİ, komanditer ortaklarının geliri menkul sermaye iradı sayılır.

  38. Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketin ortaklarının geliri aşağıdakilerden hangisine göre kazanç sayılır?

  A) Zirai kazanç
  B) Ticari kazanç
  C) Serbest meslek kazancı
  D) Menkul sermaye iradı
  E) Gayrimenkul sermaye iradı

  Yanıt (B) Kollektif şirketler serbest meslek faaliyetin dışında hangi faaliyetle uğraşırsa uğraşsın ortaklarının geliri TİCARİ KAZANÇ SAYILIR.

  39. Gerçek aktiften borçlar çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

  A) Sermaye
  B) Özsermaye
  C) İlk kuruluş giderleri
  D) Zararlar
  E) Bağış ve yardımlar

  Yanıt (B) Özsermaye= Gerçek aktif -Borçlar formülüyle bulunur.

  40. Aşağıdakilerden hangisi özsermaye tespit edilirken indirilecek borç kalemlerinden biri değildir?

  A) İşletme sahibinin işletmeye olan borcu
  B) İşletme için kullanılan banka borçları
  C) İşletmenin vergi borçlan
  D) Dağıtılacak kar payları
  E) Belgeli borçlan

  Yanıt (A) Bu borç gerçek aktif bulunurken düşülür.

  41. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda gerçek aktifi bulabilmek için toplam aktif tutarından çıkarılan kalemlerden biri değildir?

  A) Karşılıklar
  B) Geçmiş yıl zararı
  C) Bağış ve yardımlar
  D) Amortismanlar
  E) Örgütlenme giderleri

  Yanıt (C) Tüm gelirin toplamından İndirilir.

  42. Aktif toplamı : 30000
  Borçlar : 10000
  Zararları : 5000
  Amortismanlar : 2000
  İlk kuruluş gideri : 1000
  Bu verilere göre birinci sınrf mükellefin gerçek aktifi kaç TL'dir?

  A) 30.000
  B) 22.000
  C) 20.000
  D) 15.000
  E) 10.000

  Yanıt (B) Özsermaye bulunurken borçlar düşülür. Gerçek aktifi bulmak içinse aktif toplamından; ilk tesis ve taazzuv giderleri, zararlar, amortismanlar, karşılıklar düşülür.
  30000 - (5000 + 2000 + 1000)- 22.000 TL gerçek aktifidir.

  43. İşle ilgili olmak şartıyla, ödenen zarar, ziyan ve tazminatlardan hangisi gider olarak indirilemez?

  A) Sözleşmeye bağlı olanlar
  B) Sözleşmeye bağlı olmayanlar
  C) İlama bağlı olanlar
  D) Kanun emrine bağlı olanlar
  E) Akde bağlı olanlar

  Yanıt (B) İşletme sahibinin KENDİ KUSURUNDAN DOLAYI ödenen tazminatlar gider olarak indirilemez.

  44. Aşağıdakilerden hangisi kanunen indirilebilecek giderlerden biridir?

  A) I. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
  B) il. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
  C) III. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
  D) IV. Nolu tarifeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
  E) Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ait cezalar

  Yanıt (B) Kazancın tespitinde sadece II. NOLU TARİFEYE GÖRE ÖDENEN MTV İNDİRİLİR. Diğerleri indirilemez.

  45. Aşağıdakilerden hangisi, safi ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilebilir?

  A) işletme ile ilgili bina, arazi ve belediye vergileri
  B) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen faizler
  C) Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine İşletmeden Ödenen aylıklar, ikramiyeler
  D) Her türlü para ve vergi cezalan
  E) Teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminatlar

  Yanıt (A) B, C, D, E 'd ekler gider olarak İndirilemez.

  46. Tam mükellefler yurt dışındaki inşaat ve onanm, montaj, taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen dövizi Türkiye'ye getirmek şartıyla döviz hasılatının binde kaçını gider olarak yazarlar?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  Yanıt (E) Diğer giderlere ek olarak döviz hasılatının BİNDE BEŞİNİ götürü gider olarak İndirebilirler.

  47. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletmeye dahil olan iktisadi değerlerin amortismana tabi tutulabilmesi İçin hangisi gerekli özelliklerden biri değildir?

  A) Bir yıldan daha uzun süre kullanılmalıdır.
  B) İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanunda belirtilen tutardan fazla olması gerekir.
  C) İktisadi değerlerin yıpranmaya, aşınmaya, değer kaybına maruz olması gerekir.
  D)İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanunda belirtilen tutardan az ise doğrudan doğruya gider yazılır.
  E) İktisadi değerlerin maliyetlerinin kanunda belirtilen tutardan az ise gider olarak yazılamaz.

  Yanıt (E) A, B, C, D' dekiler özellikleridir.

  48. Vergi bilançosu hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

  A) Öz sermaye
  B) Matrahtan düşülen giderler
  C) Ayrılan amortismanlar
  D) Yapılan değerlemeler
  E) Sermaye

  Yanıt (E) Vergi Bilançosu hazırlanırken SERMAYE dikkate alınmaz.

  49. Aşağıdakilerden hangisi 'İlk tesis ve taazzuv giderlerinden' biri değildir?

  A) Noter giderleri
  B) Pul giderleri
  C) Sözleşme giderleri
  D) Avukat ücreti
  E) Zararlar

  Yanıt (E) Zararlar, ilk kuruluş ve örgütlenme gideri olarak kabul edilmez.

  50. Basit usule tabi olmanın şartlarından her hangi birini yıl içinde kaybedenler ertesi yıl ne şekilde vergilendirilİrler?

  A) Esnaf muaflığından yararlanıriar.
  B) Aynı usulde vergilendirilirler.
  C) Gerçek usulde vergilendîrilirier.
  D) Vergiden istisna olurlar.
  E) İdarece vergilendirilirler.

  Yanıt (C) Basit usulün şartlarından birini kaybedenler gerçek usule geçerler ve AYNI İŞE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BASİT USULE DÖNÜŞ YAPAMAZLAR.

  51. Aşağıdaki terden hangisi ticari kazancı dolayısıyla basit usulde vergilen dinlemez?

  A) Dayıbaşılan
  B)Adi şirketlerde ortaklar
  C)Basit usulün genel ve özel şartlarını taşıyanlar D)Sürücüsünden başka 14 ve daha aşağı oturma yeri olan taşıtları işletenler
  E) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar

  Yanıt (E) A, B, C, D'dekiler basit usulde vergilendirilir. E' deki ise gerçek usulde vergilendirilir.

  52. Aşağtdakilerden hangisi basit usulün genel ve özel şartlarını taşıdığında basit usulde vergilendirilir?

  A) Kollektif şirketin ortaklan
  B) Adi komandit şirketin komandite ortağı
  C)Adi şirket ortakları
  D)Sarraflar İle sigorta prodüktörleri
  E)Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar

  Yanıt (C) Şirket ortaklanndan KOMANDİTER ORTAKLAR İLE ADİ ŞİRKETİN ORTAKLARI basit usulden yararlanabilirler.

  53. Basit usule tabi mükellefin hesap dönemi içindeki hasılatı 5000 TL, kanunen indirilecek giderleri 1000 TL, satılan malın alış bedelleri 2000 TL olduğuna göre safi kazancı kaç TL'dir?

  A) 8000
  B) 5000
  C) 4000
  D) 3000
  E) 2000

  Yanıt (E) Safi kazanç = Hasılat - (giderleri+ satılan malın alış bedeli) formülüne göre tespit edilir. 5000 - (1000 + 2000) = 2000
  TL'dir.

  54. Aşağıdakilerden hangisi vergiden muaf esnaf olamaz?

  A) Hamal
  B) Kalaycı
  C) Kundura boyacısı
  D) Nalbant
  E) Manav

  Yanıt (E) Esnaf: Bir işyeri açmaksızın bedeni gücü ile çalışan ve ancak geçimini sağlayacak kadar kazanç elde eden kişilerdir.

  55. Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanamaz?

  A) Pazarlarda gıda, bakkaliye ürünlerinisatanlar
  B) Hamallar
  C) İşportacılar
  D) Gezici milli piyango bileti satanlar
  E) İş akdi olmaksızın pazarlamacılık yapanlar

  Yanıt (A) Pazar takibi yolu ile pazarcılık yapanlar İle sabitişyerinin önünde sergi "açanlar, temizlik maddesini satanlar, değeri
  yüksek ev eşyası satanlar vergiden muaf esnaf olamazlar.

  56. Dar mükellefler kara ulaştırma işlerinden sağladıkları gelirlerinin yüzde kaçını safi kazanç olarak yazarlar?

  A) 25
  B) 20
  C) 15
  D) 12
  E) 5

  Yanıt (D) Gelirinin % 12 sini safi kazanç,% 88 ini gider yazarlar.

  57. Dar mükellefler hava ulaştırma işlerinden sağladıkları gelirlerinin yüzde kaçını safi kazanç olarak yazarlar?

  A) 25
  B)20
  C) 15
  D) 12
  E)5

  Yanıt (E) Gelirinin % 5 ini gelir, % 95 ini gider yazarlar.

  58. Dar mükellefler deniz ulaştırma İşlerinden sağladıkları gelirlerinin yüzde kaçını safi kazanç olarak yazarlar?

  A) 25
  B)20
  C)15
  D) 12
  E) 5

  Yanıt (C) Gelirinin % 15 ini gelir, % 85 ini gider yazarlar.

  59. Dar mükelleflerin Türkiye'de sağlanan hangi tür gelirlerine ortalama emsal oranlar uygulanarak safi kazançtan
  tespit edilir?

  A) Ulaştırma işleri
  B) İhracat işleri
  C) İthalat işleri
  D) Türkiye'de ki satışları
  E) Türkiye'de ki mai alışları

  Yanıt (A) Dar mükellefin KARA, DENİZ VE HAVA ulaştırma işlerine uygulanır.

  60. Aşağıdakilerden hangisi, ticari kazançlarda belirtilen ihracat istisnasından yararlanır?

  A) Birinci sınıf tüccarlar
  B) İkinci sınıf mükellefler
  C) Dar mükellefler
  D) Tam mükellefler
  E) Adi şirket ortakları

  Yanıt (C) Ticari kazançta ihracat İstisnasından sadece DAR MÜKELLEFLER YARARLANIR.
   
 3. Cevap: Açıköğretim 3. Sınıf Türk Vergi Sistemi soruları

  3.ünite soruları yok mu,...
   
 4. Cevap: Açıköğretim 3. Sınıf Türk Vergi Sistemi soruları

  eeeeeeee diğer üniteler nerde yaaa... :(((((((((((