Abdülvehhab-I Şa'rani Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 27 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdülvehhab-I Şa'rani Kimdir
  Abdülvehhab-I Şa'rani
  Abdülvehhab-I Şa'rani Kimdir

  Abdülvehhab-I Şa'rani Osmanlılar zamanında Mısırda yetişen ulemâ ve evliyânın en büyüklerindendir.İmâm-ı Şarânî ve Kutb-i Şarânî lakabıyla meşhur olup, Aliyy-ül-Havvâsın talebesidir.Nesebi; Abdülvehhâb bin Ahmed bin Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Zerka bin Mûsâ bin Sultan Ahmed Tilmsânî Ensâridir. Mısırın Kalkaşend kasabasında, 1493 (H. 898)de doğdu. Nesebi, silsile hâlinde Peygamber efendimize ulaşır. Dedesi, Tilmsân sultânı idi. Abdülvehhâb-ı Şarânî, Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Hadîs-i şerifler üzerinde çok çalışarak, hadîs âlimi, aynı zamanda Aliyy-ül-Havvâs hazretlerinden tasavvufu öğrenerek, büyük velîlerden oldu. Pek çok kerâmetleri görüldü. Üç yüzden ziyâde eser yazdı. Zamanının kutbu olduğu bildirildi. 1565 (H. 973)de Mısırda vefât etti. Zahirî ve bâtını ilimlerde çok yüksek derecelere ulaştı. Kendisinden önceki İslâm âlimlerinin yazdıkları kıymetli kitapların hepsini okudu. Bunlardan bâzısını defalarca okuduğu gibi bir kısmını da ezberledi.

  Abdülvehhâbı, babası küçük yaşında ilim tahsiline verdi. Henüz yedi yaşında Kurân-ı kerîmi ezberledi. Sekiz yaşında geceleri teheccüd namazlarını hiç terk etmez oldu. Bir işe başlayınca, en ince ayrıntılarına kadar iner ve eksiksiz yapardı. Çalışkanlığı ve anlayışı ile hocalarının kısa zamanda gönüllerini fethederdi. Hocalarından okuduğu kitapları kolayca ezberlerdi. Genç yaşında, hadîs ve fıkıh ilimlerinde üstâd oldu. Tasavvuf yolunda çalışarak, pek çok velînin feyz ve teveccühlerine kavuştu. Bunlardan en başta geleni Aliyy-ül-Havvâs hazretleridir. Ayrıca; Muhammed Mağribî, Muhammed bin Anân, Ebül-Abbâs Gamrî, Nûreddîn Hasenî, Şeyhülislâm Zekeriyyâ el-Ensârî, Ali Darîr, Ali bin Cemâl, Abdülkâdir bin Anân, Muhammed Adil, Muhammed bin Dâvûd, Muhammed Servî, Nûreddîn Mürsâfî, Tâcüddîn Zâkir ve Efdalüddîn gibi âlimler, feyz alıp sohbetleriyle şereflendiği hocalarıdır. Bunun yanında pek çok evliyânın teveccüh, feyz ve bereketlerine de kavuşan Abdülvehhâb-ı Şarânî hazretleri, binlerce talebe yetiştirdi. Etraftan akınlar hâlinde gelen talebeler medreseyi doldurur, onun eşsiz bir derya olan bilgilerinden istifâdeye çalışırlardı. Talebelerine zahirî ve bâtınî ilimleri öğretirdi.

  Abdülvehhab-I Şa'rani eserleri:

  1- Mîzân-ül-kübrâ,
  2- Envâr-ül-kudsiyye,
  3- Tabakât-ül-kübrâ,
  4- Ahlâk-uz-zekiyye vel ulüm-ül-ledünniyye,
  5- İrşâd-ül-mugfelîn,
  6- Bahr-ul-mevrûd,
  7- Tenbîh-ül-agbiyâ,
  8- Cevahir ve dürer,
  9- Cevher-ül-masûn ves-sırr-ül-merkum,
  10- Hukuku ihvet-ü-islâm,
  11- Dürer-ül-Gavvâs fî fetâvâ Seyyidî Aliy-ül-Havvâs,
  12- Sirâc-ül-münîr,
  13- Feth-ul-mubîn,
  14- Feth-ul-vehhâb,
  15- Ferâ-id-ül-kalâid,
  16- Kibrit-ül-ahmer,
  17- Keşf-ül-gumme,
  18- Letâif-ül-minen vel-ahlâk,
  19- Levâhık-ul-envâr-il-kudsiyye,
  20- Meâsır vel-mefâhir fî ulemâ-i karn-il-âşir,
  21- Meşârık-ul-envâr-il-kudsiyye,
  22- El-Yevâkit vel-cevâhir.