Abdullah Harraz Kimdir, Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 28 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdullah Harraz hayatı
  Abdullah Harraz hakkında bilgi
  Abdullah Harraz kimdir  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdullah bin Muhammed, künyesi Ebû Muhammeddir. Rey şehrinde doğup büyüdü. Doğum târihi bilinmemektedir. Hicrî 922 (H.310) târihinde vefât etti.

  Abdullah el-Harrâz Rey ve Bağdâdda ilim tahsîl etti. Çok hadîs-i şerîf ezberledi. Mâlik bin Enesden hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden de Ebû Züra Ahmed bin Hanbel ve oğlu ile İmâm-ı Begavî ve Müslîm hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundular. Abdullah el-Harrâz hazretleri evliyânın büyüklerinden Ebû İmrân Kebirin sohbetlerinde mânevî olgunluğa kavuşup, kemâle geldi.Ebû Hafs Haddad ile görüştü. İlim ve irfanı ziyâdeleşti. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin talebeleri ona çok hürmet eder, büyük bilirlerdi. YıllarcaMekke-i mükerremede müsâfir olarak kaldı.

  Abdullah el-Harrâz harâm ve şüphelilerden çok sakınan bir zât idi. Kimseden çekinmez dâimâ hakkı söylerdi. Bir defâsında talebelerinden yirmi sekiz kişi ile birlikte hac yolculuğuna çıkmıştı. Mekkeye yakın bir yerde konakladılar. Orada; “Yavrularım şimdi sizi Allahü teâlâya emânet ediyorum. buyurdu. Talebeleri; “Efendim! siz nereye gidiyorsunuz? diye sordular. O; “Ben Reyden buraya kadar sizinle sohbet ederek ve sizi gözeterek geldim. Gönlümü size vermiştim. Şimdi ise tekrar Reyden tarafa gidiyorum. Hac niyetimi oradan yapacağım. İnşallah yine sizlere kavuşurum. buyurdu ve geri döndü.

  Muhammed bin Dâvûd Dîneverî anlatır:

  Abdullah el-Harrâz Mekke-i mükerremede iken bir defâsında sohbetine gittim. Dört gündür bir şey yememiştim. Sohbete başladığında; “İçimizden biri dört gündür aç. Açlıktan feryâd ediyor. Yâni ben açım der gibi bir hâli var. dedi. Sonra da; “Dünyâya gelen bir canlı Allahü teâlâdan ümid ettiği şeye kavuşunca hayâtını vermiş ne ehemmiyeti var? buyurdu.

  Abdullah el-Harrâz talebelerine; “Bizim yolumuz fütüvvettir (cömertliktir). Yâni kimseden bir şey istemek değildir. buyururdu.

  Buyurdular ki:

  “Kulların en aşağısı, namazını ve tesbîhini kendi gözünde büyülten, yaptığı ibâdetler sebebiyle, Allahü teâlâ katında kıymeti olduğunu zanneden kimsedir. Eğer Allahü teâlânın ihsânı ve rahmeti olmasaydı, peygamberlerin (aleyhimüsselâm) işlerinin bile ne kadar zor olduğu görülürdü. Nasıl böyle olmasın. Peygamberlerin en üstünü ve Allahü teâlâya en yakın olan Resûlullah efendimiz bile, Allahü teâlânın rahmetinin kendisini örttüğünü buyurmuşlardır.

  “Kulluğun en güzeli, kulun Allahü teâlânın verdiği nîmetler karşısında, şükürden âciz olduğunu bilmesidir.

  “Sabrın alâmeti şikâyeti terk, musîbet ve sıkıntıları gizlemektir.

  “Açlık zâhidlerin, dünyaya düşkün olmayanların; zikir âriflerin gıdâsıdır.

  “Ağyâra yâni yâr ve dost olmayana iltifât etmemek, ona sırrı açıklamamak, yüzünü hakka dönmüş olmanın alâmetlerindendir.

  Yûsuf bin Hüseyin der ki: “Abdullah el-Harrâz gibi bir kimse görmedim. O da kendisi gibi kimse görmedi. Çok mürüvvet sâhibi, herkesi görüp gözeten bir zât idi.

  1) Tabakât-üs-Sûfiyye; s.330

  2) Risâle-i Kuşeyrî; s.170

  3) Tabakât-ül-Kübrâ; c.1, s.98

  4) Târih-i Bağdâd; c.10, s.34-36

  5) Nesâyim-ül-Mehabbe; s.95

  6) Nefehât-ül-Üns; s.208