Abdülhamit'i Tahtan İndiren Fetva

'Tarih Bölümü' forumunda Semerkand tarafından 11 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Abdülhamit'i Tahtan İndiren Fetva
  II. Abdülhamit ve fetva
  31 mart vakası
  osmalı imparatorluğu
  90ıncı ölüm yıldönümü dolayisiyle II. Abdülhamit yine gündemde. Osmanlı döneminin en çot tartışılan hükümdarı olan II. Abdülhamit, 32 yıl, 7 ay ve 27 gün imparatorluğu yönetti. 1876nın 31 Ağustosunda başlayan saltanat, 27 Nisan 1909 Salı günü yürek burkan bir şekilde sona ermişti.

  II. Abdülhamitin hal edilmesiyle İmparatorluğu yöneten üç isim, peşpeşe benzeri akıbete uğrayacaktı. Sultan Abdülaziz (kimine göre intihar etti, kimine göre öldürüldü), peşinden Sultan Beşinci Murat (akli dengesini kaybettiği gerekçesiyle tahttan indirildi) ve Sultan İkinci Hamit.

  olarak bilinen isyanın bastırılması, hükümdarın indirilmesi ile son bulacaktı.

  Bu olayın ayrıntıları çok hüzünlü. Ama bir yönü var ki hep gözardı edildi. İttihatçılar ya da Jön Türkler hareketinin lider kadrosunun şeyh'ül-İslamlık makamını nasıl kullandıkları konusu...

  Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Harekat Ordusu, şehirdeki isyanı kanlı bir şekilde bastırdığı günlerde, sonradan İttihat ve Terakkinin liderliğini ele geçirecek olan iki isim vardı. Biri Talat Bey (Paşa) diğeri Enver Bey (Paşa). Enver Bey, Yıldız Sarayının etrafıdaki Hassa Kuvvetlerinin son koruma çemberini de kırma peşinde idi. Talat Bey ise padişahı indirecek olan “şerî heyetten fetvanın çıkması ile meşguldü.  Yeşilköydeki Yat Klübü, Meclis-i Millinin toplantısı için hazırlanmıştı. 7 defa II. Abdülhamite sadrazamlık yapan Sait Paşa kürsüde idi. Büyük bir heyecanla gelecek fetvayı bekliyordu.

  Bir padişahın tahttan indirilmesi için fetva şart idi. Fetvayı, şeri makamların en büyüğü olan Şeyhülislam hazırlayacaktı. Ama bu fetevanın şeriat hükümlerine uygun olup olmadığını tasdik edecek bir makam var idi bu da Fetva Emini idi.

  Fetva Eminliği makamında Hacı Nuri Efendi, Şeyhülislam makamında ise Ziyaeddin Efendi vardı.

  Mebusan Meclisi Reisi Ahmet Rıza Bey, Hacı Nuri Efendiye Şeyhülislamın kaleme aldığı fetvayı uzattı ve şöyle dedi:

  “Millet artık bu zatı, saltanat ve hilafet makamında görmek istemiyor. Şeyhülislam Ziyaeddin Efendi Hazretleri ile mutabıkız. Hal' (indirme) fetvasını tebyizle (temize çekmek) meşguldürler. Şimdi zat-ı fazılanelerinden rica ediyoruz. Lütfen şeri şerifin muhtevasına göre bu müsveddeyi imza buyurur musunuz.

  Hacı Nuri Efendinin gözlüğü yanında yoktu ve okuması için yanında oturan Süleyman Tevfik Beye uzattı. Şeyhülislamın kaleme aldığı metin şöyle idi:

  “İmamül-müslimin olan Zeyd, bazı mesail-i mühimme-i şeriyeye kütüb-ü şeriyeden tay ve ihrac ve kütüb-ü mezkûreyi meni hark ve ihrak, beytül-malde tebrir ve israfla müsevvek-i şeri hilafından tasarruf ve bila sebeb-i şeri katil ve haps ve tağrib-i raiyyet ve sair gûne mezalimi itiyat eyledikten sonra salaha rücu etmek üzere aht ve kasem etmiş iken yemininde hânis olarak ahvâl ve umûr-u müslimini bilkülliye muhtel kılacak fitne-i azime ihdasında ısrar ve mukatele ika etmekle menea-i müslimin Zeydi mezburun tegallübünden izale ettiklerinde bilad-i İslamiyenin cevanib-i kesiresinden mezburu mahlû tanıdıklarına dair ihbar-ı mütevaliye vürûd edip mezburun bekasında zarar-ı muhakkak ve zevalinde salah melhûz olmağın Zeyd-i mezbura imamet ve saltanattan ferağat teklif etmek veya hal etmek suretlerinden hangisi erbab-ı hal ve akd ve evliya-i umûr tarafından ercah görülür ise icrası vacip olur mu?

  Fetvanının günümüz Türkçesi ile ifadesi şöyle idi:

  “Müslümanların imamı olan kimse, bazı önemli şeri konuları şeriat kitaplarından çıkarsa ve bu kitapları yasak etse, yaksa ve yırtsa devlet hazinesini israf edip şeriata aykırı şekilde harcasa, idare ettiği kimseleri şeri sebep olmadan öldürse, hapsetse, sürse, başka türlü zulümleri de adet edindikten sonra doğru yola yemin etmişken sözünden dönerek Müslümanların yaşayışını tamamen bozacak şekilde fitne çıkarmakta direnip onları birbirlerine öldürtse, buna engel olacak durumdaki Müslümanlar, onun bu zora dayanan tutumunu ortadan kaldırınca, İslam memleketlerinin pek çok yerlerinden hal edilmiş tanıdıklarını ispatlayan haberler gelip yerinde kalmasına kesinlikle zarar ve ayrılışında iyilik düşünülürse, kendisine imamlık ve sultanlıktan vazgeçme teklif etmek veya hal etmek şekillerinden hangisi meseleyi çözen ve bağlayan işlerin sahibi olanlar tarafından daha iyi görülürse yapılması yerinde ve gerekli olur mu?

  Fetva Emini Hacı Nuri Efendi, son cümleleri bir daha okuttuktan sonra, tahttan indirmelerin hayır getirmediğini söyledi. Fetvada da “indirme veya “çekilmeden birinin tercih edilebileceğini hatırlatan Hacı Nuri Efendi, “Ben ancak birinci şıkkı, yani imamet ve saltanattan ferağat teklifine evet derim dedi.

  İhtilal komitesini oluşturanlardan Talat Bey, Ahmet Rıza Bey ve Pertev Paşa ile birlikte özel bir görüşme yapmak üzere salondan ayrıldı. Bu sırada içeri İstanbul mesusu dersiam (ordinaryüs profesör) Mustafa Asım Efendi girdi. Hacı Nuri Efendiyi bir köşeye çekti ve kulağına birşeyler fısıldadı.

  Salonda bulunan Süleyman Tevfik Bey hatıralarında bu tabloyu, “Hacı Nuri Efendi yerine döndüğünde yüzü sararmış ve dudakları titriyordu diye anlatıyor.

  Bu tabloyu bir köşede seyreden Şeyhülislam Ziyaeddin Efendi, Hacı Nuri Efendinin kararında bir değişiklik olup olmadığını sordu:

  “Birader!.. Fetva üzerine başkaca mütalaanız var mı?

  Hacı Nuri Efendi, soruya cevap verme yerine titreyen elleri ile masanın üzerinde duran fetva nüshasını aldı, kalemi mürekkebe batırdı. Fetvanın belli yerlerine imzalar koydu.

  Artık 33 yıl süren saltanatın sonlandırılması için ihtilalcilerin önünde bir engel kalmamıştı.

  II. Abdülhamitin 7 kez sadrazamlık mührünü teslim ettiği Sait Paşanın yaptıkları orada bulunanları nasıl şaşırttı. Abdülhamit düşmanlığının liderliğini nasıl yaptı?

  [​IMG]