Abdest Alırken Okunan Dualar

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 21 Kasım 2013 tarihinde açılan konu


 1. Abdest alırken okunması tavsiye edilen dualar vardır.Bu dualaır ezberliyerek Adest almak çok daha makbuldür fakat bilmiyorsakda sorun değil zaten o şekilde de abdest alabiliyoruz birçoğumuz bilmiyoruz bu duaları Allah hepimize öğrenmeyi nasip etsin inşallah.

  [​IMG]


  Abdest alırken okunması tavsiye edilen dualar şöyledir:


  Abdest alırken okunacak duaları makalemizde bulabilirsiniz. Abdest alırken okunacak dualar için makalemizi inceleyebilirsiniz.

  Abdest Almaya Başlarken Okunacak dua:

  Bismillahil-azim. Vel-hamdü lillahi alâ dînil-İslâm. Ve ala tevfîk-ıl-îmân. Ve ala hidayetir rahman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.

  Abdest Almaya başlarken okunacak duanın anlamı:

  Azamet ve celal sahibi Allah’ın adiyle başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici. İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yıkanır.

  Sağ el ile ağıza üç kerre su verirken okunacak dua:

  Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.


  Sağ el ile ağıza üç kerre su verirken okunacak duanın anlamı:

  Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.

  Sağ el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken okunacak dua:

  Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

  Anlamı

  Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun ni’metlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma.

  Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken şu düâ okunur:

  Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

  Anlamı:

  Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

  Sol el ile, sağ kol dirseğe kadar (üç def’a) yıkanırken:

  Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsı okunur.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

  Sağ ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yıkanırken:

  Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden, düâsı okunur.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma.

  Her iki kolu yıkadıkdan sonra, elleri tekrâr yıkar ve o yaşlıkla başı mesh ederken:
  Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike,düâsı okunur.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir. Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.

  Daha sonra sağ ve sol elin şehâdet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir ve:

  Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsı okunur.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Beni sözü dinleyib de en güzeline ittiba’ edenlerden kıl.

  Ellerin dış yüzü ile enseyi mesh ederken okunacak dua:

  Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr, düâsı okunur.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağılardan muhafaza et.


  Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlıyarak, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sağ ayağı üç def’a yıkarken:

  Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsı okunur.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

  Sol ayağı üç def’a yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmakdan başlıyarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle topuğu ile birlikde yıkarken:
  Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsı okunur.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Bana râzı olduğun bir çalışma, ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

  Abdest bitince okunması gereken dua:

  Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.

  Anlamı

  Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok Senin ve yine şehâdet ederim ki Muhammed Senin kulun ve resûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.