Abbasiler Devleti Özet

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 3 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Abbasiler Dönemi Özet  Abbasiler Özet  Abbasi Devleti Ebul Abbas Abdullah tarafından kuruldu.751de Talas Savaşı yapılmıştır. Bu savaşta Türklerin Karluk, Yağma ve Çiğil boyları Abbasilere yardım etmiş, savaştan sonra da İslâmiyeti kabul etmişlerdir.


  Halife Mansur (754–775):
  1. Bağdat şehri kuruldu ve burası hilafet merkezi Haşimiyeden Bağdata taşındı.
  2. Abbasi orduları Kafkasya ve Maveraünnehirde Türklerle savaşılmış, Hindistana kadar uzanan seferler yapılmıştır.
  3. Bizans ile mücadele devam etmiş, Anadolu içlerine kadar akınlar yapılmıştır.
  4. Kültür alanında eski Yunan ve Helen eserleri Arapçaya tercüme edilmiştir.

  YÜKSELİŞ DÖNEMİ
  Harun Reşid (786–809):
  1. Abbasiler en güçlü dönemini halife Harun Reşid (786–809) döneminde yaşamıştır.
  2. Uzun dönem vezirlik yaparak güç ve otoritesinin artırarak Abbasi halifeliğini tehdit eden İranlı Bermekî ailesinin hâkimiyetine son verilmiştir.
  3. Bu dönemde Bizansa karşı büyük mücadeleler verilmiştir. Ankaraya kadar gelinmiştir. Bizans barış isteyince 806 yılında barış yapılmış ve Bizans vergiye bağlanmıştır. Bizansa karşı Frank İmparatoru Şarlman ile iyi ilişkiler kurmuştur.Bu ittifak En*dülüs Emevi devletini sarstı.
  4. Bilim, kültür ve sanatta büyük gelişmeler gerçekleştirilmiştir.
  5. İlk defa medrese öğretimi altında çağdaş eğitimi başlattı.
  6. Hıristiyanların Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmelerine izin verdi. (Nedeni Hıristiyanların Endülüs Emevi devletiyle Abbasi devletine karşı birleşmesini önlemek için.)

  Memun Dönemi
  1. 816 yılında başlayan Babek isyanı uzun mücadeleler sonucu güçlükle bastırabilmiştir. (Babek Zerdüşt dinine benzeyen bir mezhep oluşturmuştu).
  2. Abbasi orduları Anadoluya girerek Ulukışlaya kadar ilerlemişlerdir.
  3. Türklerin İslam devletindeki etkinliği de yavaş yavaş artmaya başladı. Türkler arasında İslam Dini hızla yayılmaya başladı.
  4. Emevilerin aksine Abbasilerin Türklere hoşgörü ile yaklaşmaları, ayrımcılık yapmamaları, Türk-Arap ilişkilerin düzeltmiş ve İslam Dini Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.
  5. Tercüme faaliyetleri için Bağdatta Beytül-Hikme kuruldu. Yabancı bilim adamları Bağdat'a davet edildi. İslam Rönesans'ı başlatıldı.
  Halife Mutasım Dönemi
  1. Babek isyanı devam etmiş e nihayet Tük komutanı Afşin tarafındab Babek öldürülmüş ve bu isyan tamamen sona ermiştir.
  2. Türklerin İslam Devletindeki etkinliği daha da arttı. Türklerden ordular oluşturulmaya başlandı.
  3. Türk ordusu için Bağdat yakınlarında Samerra şehri kuruldu.
  4. Türkler için Bizans sınırlarına Avasım denilen ordu kentler kuruldu. Türklerin Araplarla evlenmesi yasaklandı (savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için).
  5. Bilimde, teknikte büyük ilerlemeler oldu.

  ABBASİLERİN YIKILIŞ NEDENLERİ
  1)Emirul Ümeraların faaliyetleri,
  2)İç isyanlar,
  3)Abbasi Halifelerin Emevi Halifeleri kadar iyi yetişmemiş olması,
  4)Abbasilerin devlet adamlarını kullanmadaki beceriksizliği ,
  5)Din âlimlerine ve Hz. Ali soyundan gelenlere iyi davranmamaları
  6)Fetihlerin durması


  ABBASİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  1) Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslâmiyetin daha fazla yayılmasını sağlamışlardır.
  2) Bu dönemde Emevilere göre bilim – kültür alanında daha çok gelişme gözlenmiştir.
  3) Türkler ilk kez bu dönemde İslâmiyeti kitleler halinde benimsemişlerdir.
  4) Abbasilerin denizciliğe önem vermemeleri ticari ve askeri alanda gelişmelerini engellemiştir.
  5) Başkentleri Bağdatdır
  6) İslam bu dönemde Arap toplumu dışında da yayılmıştır
  7) Emevi devleti Arap devleti özelliğini taşırken, Abbasiler bir İslam devleti özelliğine sahiptir.
  8) Bilim, kültür ve felsefe çalışmaları yaptılar
  9) İlk tercüme hareketleri ve kütüphaneler bu dönemde kuruldu. Müslümanlar öğrendikleri bu bilgilere yenilerini ekleyerek daha da geliştirdiler.
  10) Türkler kitleler halinde İslama bu dönemde girdiler
  11) Abbasiler de İstanbulu kuşatmış fakat başarılı olamamışlardır. (782de Mehdi döneminde)