A İle Başlayan Dini İsimler

'Bebek Bakımı' forumunda Masal tarafından 28 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. A İle Başlayan Güzel Dini İsimler


  A İle Başlayan İsimler


  ÂBAD

  Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar.


  ABBAD

  Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan.


  ABD

  Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allahın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi.


  ABDİ


  Kulluk ve itaat eden.


  ABDULLAH

  Allahın kulu. Peygamber (s.a.s)in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.


  ABDURRAHMAN


  Rahmanın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mümin-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allahın isimlerindendir.


  ABDURRAUF

  Rauf olan Allahın kulu.


  ABDUSSABUR

  Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allahın kulu. Allahın isimlerinden.


  ABDÜDDAR

  Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allahın kulu.


  ABDÜLAFUV

  Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allahın kulu. Allahın isimlerinden.


  ABDÜLALA

  En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allahın kulu. Ala kelimesi Kuran-ı Kerimin sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.


  ABDÜLALİ

  Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allahın kulu. Ali kelimesi Kuranda Allahın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.


  ABDÜLALİM

  Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allahın kulu. Alim kelimesi Allahın 99 isminden birisidir.


  ABDÜLAZİM

  Azamet ve büyüklük sahibi Allahın kulu. – Allahın isimlerinden.


  ABDÜLAZİZ

  Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allahın kulu. Aziz Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLBAKİ

  Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allahın kulu-Allahın isimlerinden.


  ABDÜLBARİ

  Yaratan, yaratıcı Allahın kulu. Bari ismi, Allahın isimlerindendir. “Abd takısı almadan kullanılmaz.


  ABDÜLBASİR

  Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allahın kulu.


  ABDÜLBEDİ

  Allahın isimlerinden.- Bedinin kulu.


  ABDÜLBERR

  Berrin kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLCEBBAR

  Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allahın kulu. Cebbar, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLCELİL

  Büyük, ulu, yüce Allahın kulu. Celil, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLCEMAL


  Güzellikleri kendinde toplayan Allahın kulu.


  ABDÜLCEVAT


  Cömert olan Allahın kulu.


  ABDÜLEHAD


  Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allahın kulu. Ehad, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLESED

  Aslanın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s)m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.


  ABDÜLFETTAH


  Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allahın kulu. Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLGAFFAR

  Kullarının günahlarını affeden Allahın kulu. Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLGAFUR

  Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allahın kulu.


  ABDÜLGANİ

  Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allahın kulu.- Allahın isimlerinden.


  ABDÜLHABİR


  Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allahın kulu.


  ABDÜLHALİM

  Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allahın kulu. Allahın isimlerinden.


  ABDÜLHAMİD

  Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allahın kulu. – Hamid; Allahın isimlerindendir. Türk dil kuralları açısından “d/t olarak kullanılır.


  ABDÜLKADİR

  Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allahın kulu.-Kadir; Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLVEKİL

  Kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allahın kulu. – Vekil. Allahın isimlerindendir.


  ABDÜLVELİ

  Kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı. Yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allahın kulu. – el-Veliyy kelimesi Allahın isimlerindendir.


  ABDÜNNAFİ

  Yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allahın kulu. – Nafı kelimesi, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜNNASIR

  Yardım eden, Yardımcıların en hayırlısı, müminlere nusrct ve zafer veren Allahın kulu. – Nasır, Allahın sıfatla-rındandır.


  ABDÜNNUR

  Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allahın kulu. Nur, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜRRAHİM

  Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allahın kulu.- er-Rahim, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜRRAUF

  Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allahın kulu.


  ABDÜRREŞİD

  Allahın isimlerinden. Reşidin kulu.


  ABDÜRREZZAK

  Bütün mahlukların rızkını veren Allahın kulu.Rezzak, Allahın isimlerindendir. “Abd takısı almadan kullanılmaz.


  ABDÜSSAMED

  Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allahın kulu. – Samed, Allahın isimlerindendir. “Abd takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından “d/t olarak kullanılır.


  ABDÜSSELAM

  Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allahın kulu. – es-Selam kelimesi, Allahın isimlerindendir. “Abd takısı almadan kullanılamaz.


  ABDÜSSEMİ

  Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allahın kulu. (bkz. es-Semi).


  ABDÜSSETTAR

  Günahları örten, gizleyen Allahın kulu.


  ABDÜŞŞAHİD

  Şahidin kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allahın kulu. – Şahid, Allahın isimlerindendir.


  ABDÜŞŞEKÜR

  Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allahın kulu. – Şekür, Allahın isimlerindendir. “Abd takısı almadan kullanılmaz.


  ABDÜZZAHİR

  Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allahın kulu. – ez-Zahir, Allahın isimlerindendir.


  ABİD

  Allaha ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köleler.


  ABUZETTİN

  Din yolunda çabuk, hızlı giden


  ADALEDDİN

  Dinin adaleti- Türk dil kuralı açısından “d/t olarak kullanılır.


  ADEM

  Allahın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Âdem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kuranda Hz. Ademin 25 yerde ismi geçer.


  ADETULLAH

  Allahın kanunu, ilahi sünnet.


  ADİL

  Doğruluk gösteren. Doğru. 2. Eşit, eş, müsavi. 3. Adaletli davranan. Kuranî bir isimdir. Allahın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattabın meşhur lakabı.


  ADNAN

  Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse.

  yaşamaktadırlar. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan


  AFUV

  Daima affeden, merhametli. Esmaül-Hüsnadandır. “Abd takısı alarak kullanılır.


  AHFAZ

  1. Belleği çok kuvvetli. 2. Kuranı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. Alçak gönüllü.


  AHLAS

  1. Saf, halis, ka-rışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kuranî ıstılahta, Allaha halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.


  AHMED

  Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kuran-ı Kerimde Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı.- Türk dil kuralı açısından “d/t olarak kullanılır. Ahmed-i Muhtar, Hz. Muhammed (s.a.s).


  AHSEN

  Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Ahsen-i takvim: En güzel şekil. Kuran-ı Kerimin Tin suresinin 3. ayetinde insanın ahsen-i takvim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kuranda 16 yerde zikredilmiştir.


  AİŞE

  1. Yaşayan, zenginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meşhurdur (bkz. Ayşe).


  AKALP

  Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.


  AKBEHMEN

  Peygamber çiçeğinin eşanlamlısı.


  AKÇAN

  Temiz, dürüst kimse


  AKDES

  En kutsal


  AKDİL

  İyi, doğru, güzel konuşan kişi.


  AKEL

  1. Doğru, dürüst işler yapan kimse. Dürüst, güvenilir erkek.


  AKERMAN

  Dürüst, soylu, temiz kişi.


  AKSIN

  Temiz, doğru, dürüstsün.


  ALİ

  Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talibin oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)nın kocası. Dördüncü halife.


  ALİKADR

  Yüksek kıymette olan, çok kıymetli, çok takdir edilen, çok saygıdeğer. 2. Meşhur bir çeşit lale.


  AMANULLAH

  Allahın bağışlaması. Allahın koruması.


  ASHAB

  1. Sahibin çoğulu. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)i görüp ona tabi olan kişiler. İnsanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidirler. Haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allahın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. Ashab-ı Kiram: Yüce sahabeler.


  ATIFET

  1. Birine iyi niyet ve sevgi ile yönelme, teveccüh, meyi. 2. Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, ihsan.