657 Genel Haklar

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 16 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 657ye tabi memurlarda genel haklar
  Memuriyette genel haklar


  GENEL HÜKÜMLER

  KAPSAM :

  Madde 1 - Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları Birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde Çalışan memurlar hakkında uygulanır.
  Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
  Bugüne kadar çeşitli değişikliklere uğrayan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" 14.7.1965 tarihinde kabul edilmiştir .

  AMAÇ

  Madde 2 - Bu kanun Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.
  Bu kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

  Temel İlkeler :

  Madde 3- Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır :

  Sınıflandırma:
  A) Devlet Kamu Hizmetleri Görevlerini ve bu görevde çalışan Devlet Memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

  Kariyer:
  B) Devlet Memurlarına,yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarını uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

  Liyakat:
  C) Devlet Kamu hizmetleri görevlerine girmeyi,sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet Memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

  İstihdam Şekilleri :

  Madde 4 - Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda, Kamu hizmetleri; Memurlar, Sözleşmeli Personel, Geçici Personel ve İşçiler eliyle gördürülür.

  A) Memur :
  Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince Genel İdare Esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır.
  Bu tanımlama dışındaki kurumlarda genel politika tesbiti, araştırma, planlama, proğramlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlarda memur sayılır.

  B) Sözleşmeli Personel:
  Kalkınma planı,yıllık proğram ve iş proğramlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca Geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

  C) Geçici Personel:
  Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

  D) İşçiler:
  (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.

  Dört İstihdam Şekli Dışında Personel Çalıştırılamayacağı,

  Madde 5 - 657 Sayılı kanuna tabi kurumlar, yukarıda yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.

  ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR

  Sadakat:

  Madde 6 - Devlet Memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Sadakatla uygulamak zorundadırlar.Devlet Memurları bu hususu"Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.

  " Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkilap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. "

  Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık :

  Madde 7 - Devlet Memurları Siyasi Partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiç bir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
  Devlet Memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan,memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar.Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekette, guruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

  Davranış ve İşbirliği :

  Madde 8 - Devlet Memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.
  Devlet Memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

  Yurt Dışında Davranış :

  Madde 9 - Devlet Memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

  Amir Durumunda Olan Devlet Memurunun Görev ve Sorumlulukları :

  Madde 10 - Devlet Memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
  Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır, amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
  Amir maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

  Devlet Memurunun Görev ve Sorumlulukları :

  Madde 11 - Devlet Memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
  Devlet Memuru amirinden aldığı emiri, Anayasa,Kanun,Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
  Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
  Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
  Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

  Kişisel Sorumluluk ve Zarar :

  Madde 12 - Devlet Memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
  Devlet Memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
  Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

  Kişilerin Uğradıkları Zararlar :

  Madde 13 - Kişiler Kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.
  12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarların tesbiti, takibi amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

  Mal Bildirimi :

  Madde 14 - Devlet Memurları, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler.

  Basına Bilgi veya Demeç Verme :

  Madde 15 - Devlet Memurları Kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi, ancak Bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde Valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.
  Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

  Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi :

  Madde 16 - Devlet Memurları görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.
  Devlet Memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir.

  GENEL HAKLAR

  Uygulamayı İsteme Hakkı :

  Madde l7 - Devlet Memurları bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

  Güvenlik :

  Madde 18 - Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet Memuru’ nun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

  Emeklilik :

  Madde 19 - Devlet Memurlarının, özel kanununda (5434) yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

  Çekilme :

  Madde 20 - Devlet Memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre Memurluktan çekilebilirler.

  Müracaat, Şikayet ve Dava Açma :

  Madde 21 - Devlet Memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.
  Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.
  Müracaat ve Şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.
  Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla Başbakanlıkça çıkarılan " DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK " 28.11.1982 Tarih ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, 12 Ocak 1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yönetmelik Hükümleri konu başlıklarına göre aşağıda açıklanmıştır.

  Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 nci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır. (Yönetmelik Madde : 2)

  Şikayet Hakkı

  Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler. (Yönetmelik Madde : 3)

  Toplu Şikayet Yasağı

  Birden fazla Devlet Memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları yasaktır. Bir veya aynı hadise birden fazla memurun şikayetlerine sebep veya konu olursa bunların her biri, ayrı ayrı ve tek başına şikayet haklarını kullanabilirler. (Yönetmelik Madde : 4)

  Yapılma Şekli

  Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.
  Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır.Dilekçede tesbit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır.
  Sözlü şikayetlerdede bu esaslara uyulur.
  Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tesbit olunur ve iki tarafa verilir.
  Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır. (Yönetmelik Madde : 5)

  Karar Merci :

  Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir.
  Şikayeti kabul eden, ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle şikayet edilenin ilk disiplin amirine 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler. (Yönetmelik Madde : 6)

  Yapılacak işlemler :

  Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır.Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir. (Yönetmelik Madde : 7)

  Süre :

  Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merci’ine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.
  Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (Yönetmelik Madde : 8)

  İtiraz :

  Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst merci’e itiraz edebilirler.
  İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir. (Yönetmelik Madde : 9)

  Şikayet Edenin Sorumluluğu :

  Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Ancak şikayet haklarını Yönetmelikte tesbit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır. (Yönetmelik Madde : 10)

  Müracaat Hakkı :

  Devlet Memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. (Yönetmelik Madde : 11)

  Karar Mercii :

  Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.
  Müracaatı kabul eden, ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile 1 nci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.
  Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler. (Yönetmelik Madde : 12)Yönetmeliğin 4,5,7,8,9 ve 10 ncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet Memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir. (Yönetmelik Madde : 13)

  Amirlerin Sorumlulukları :

  Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125.nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.(Yönetmelik Madde : 14)

  Diğer Kamu Görevlilerinin Durumu :

  Yönetmelik hükümleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1.maddesinin1. fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan sözleşmeli ve geçici personel; aynı kanunun ek geçici 12,13 ve l4. maddeleri kapsamına giren personel; ek geçici 9. madde de sayılan kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel hakkında da uygulanır.
  Birinci fıkra kapsamına giren ve memur olmayan personelin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı şikayet ve müracaatlar hakkında tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.(Yönetmelik Madde :15)

  İzin:

  Madde 23- Devlet Memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.

  Kovuşturma ve Yargılama :

  Madde 24 -Devlet Memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

  İsnat ve İftiralara karşı koruma :

  Madde 25 - Devlet Memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler garez * veya mücerret** hakaret için uydurma bir suç isnadı sureti ile yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde Valiler isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

  YASAKLAR

  Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı :

  Madde 26 - Devlet Memurlarının toplu olarak söz veya yazı ile müracaatları ve şikayetleri, kamu hizmetini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri, veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

  Grev Yasağı :

  Madde 27 - Devlet Memurlarının greve karar vermeleri, grev tertip etmeleri, ilan etmeleri ve bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.
  Devlet Memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

  Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı :

  Madde 28 - Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayii müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil, ticari vekil, Kollektif şirketlerde ortak veya Komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç.)
  Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

  Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı :

  Madde 29 - Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

  Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı :

  Madde 30 - Devlet Memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

  Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı :

  Madde 31 - Devlet Memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

  Devamı için TIKLAYIN