657 Fazla Mesai

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 16 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 657 Fazla Mesai
  657 fazla mesai yönetmeliği  FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR
  YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.2.1975, No: 7/9493
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No: 657
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.3.1975, No: 15176
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 14, S. 481
  I
  KAPSAM


  Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi
  gereğince düzenlenen bu Yönetmelik hükümleri, aynı Kanuna tabi memurlar hakkında
  uygulanır.
  II
  AMAÇ


  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak
  fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenler.
  III
  TANIMLAR


  Madde 3 - A) Fazla çalışma: Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık ça-
  lışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.
  Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel Kanunlarda mevcut yahut Devlet
  Memurları Kanunu`na veya Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönet-
  meliklerdeki:
  a) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten az olan Devlet Memurlarının 40 saat-
  ten fazla çalıştıkları süre;
  b) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten fazla olan Devlet Memurlarının;
  Özel Kanunlarında mevcut veya Devlet Memurları Kanunu ya da Özel Kanunlara daya-
  nılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen süreden fazla çalıştık-
  ları süre;
  Fazla çalışma sayılır.
  B) Nöbet Hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin
  devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan
  çalışmadır.
  IV
  GENEL ESASLAR


  Madde 4 - Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna
  ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gereklidir.

  Madde 5 - Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri
  fazla çalışma sayılmaz.

  Madde 6 - Amir, memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak
  bildirir.
  Ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir.

  Madde 7 - Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanu-
  nunun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler.
  Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenliyecekleri
  "Fazla Çalışma Cetveli" ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kayde-
  derler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır.

  FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETLE KARŞILANMASI

  Madde 8 - Devlet Memurları Kanununun 99. ve 100. maddeleri hükümleri uyarın-
  ca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında ve aşağıdaki şartların gerçek-
  leşmesi hallerinde fazla çalışma ücretle karşılanır:
  a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulun-
  ması,
  b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili hastalıklar, arızalar ile tabii afet-
  ler gibi olağanüstü hallerin oluşu (Bu hallerin devam süresince)
  c) İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak
  işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
  d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışıl-
  ması.
  Ancak, 1, 2 ve 3. derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma
  ücreti ödenmez.

  Madde 9 - Bakanlıklar ve müstakil bütçeli kuruluşlar 8. maddenin (a), (c) ve
  (d) fıkraları gereğince yapılacak fazla çalışma için gerekçeli teklif hazırlar-
  lar.

  Madde 10 - Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Maliye Bakanlığı ile bütçe
  mutabakatını sağladıktan; Belediye ve İl Özel İdareleri, bütçelerini vesayet
  makamlarına tasdik ettirdikten sonra dokuzuncu maddenin (a), (c) ve (d) fıkra-
  ları kapsamına giren fazla çalışma taleplerini Devlet Personel Dairesine (Bu
  Dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalı ile) gönderirler.
   
Yükleniyor...