657 Ek Gösterge Cetveli

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 15 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 657 Ek Gösterge Cetveli
  657 Ek Gösterge

  DEVLET MEMURLARI KANUNU

  Kanun Numarası : 657

  Kabul Tarihi : 14/7/1965

  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056

  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044


  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

  Cilt:2 Sayfa: 805

  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

  yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.


  KISIM - I

  Genel Hükümler

  BÖLÜM: 1

  Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

  Kapsam:

  Madde 1 - (Değişik:30/5/1974-KHK-12/1 md.Aynen kabul 15/5/1975-1897/1 md.)

  Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler,

  İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner

  sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya

  Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

  Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler

  uygulanır.

  (1)a - 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu mad-

  desi ile Kanunlarda geçen "Devlet Personel Dairesi" ibaresi "Devlet Per-

  sonel Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

  b - 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci

  maddesine göre; 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde, 13/12/1960

  gün ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 8/6/1984 gün

  ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış

  sayılır.