657 Dmk

'Sosyal Konular' forumunda ZeuS tarafından 15 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 657 Dmk,
  657 dmk son hali,
  657 dmk hakkında

  657 Dmk - DEVLET MEMURLARI KANUNU

  Kanun Numarası : 657

  Kabul Tarihi : 14/7/1965

  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 23/7/1965 Sayı 12056

  Yayımlandığı Düstur : Tertip 5 Cilt 4 Sayfa 3044

  KISIM - I

  Genel Hükümler

  BÖLÜM 1

  Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

  Madde 1 - Kapsam

  Madde 2 - Amaç

  Madde 3 - Temel ilkeler

  Madde 4 - İstihdam şekilleri

  Madde 5 - Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı

  BÖLÜM 2

  Ödevler ve Sorumluluklar

  Madde 6 - Sadakat

  Madde 7 - Tarafsızlık ve devlete bağlılık

  Madde 8 - Davranış ve işbirliği

  Madde 9 - Yurt dışında davranış

  Madde 10 - Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

  Madde 11 - Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

  Madde 12 - Kişisel sorumluluk ve zarar

  Madde 13 - Kişilerin uğradıkları zararlar

  Madde 14 - Mal bildirimi

  Madde 15 - Basına bilgi veya demeç verme

  Madde 16 - Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

  BÖLÜM 3

  Genel Haklar

  Madde 17 - Uygulamayı isteme hakkı

  Madde 18 - Güvenlik

  Madde 19 - Emeklilik

  Madde 20 - Çekilme

  Madde 21 - Müracaat, şikayet ve dava açma

  Madde 22 - Sendika kurma

  Madde 23 - İzin

  Madde 24 - Kovuşturma ve yargılama

  Madde 25 - İsnat ve iftiralara karşı koruma

  BÖLÜM 4

  Yasaklar

  Madde 26 - Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

  Madde 27 - Grev yasağı

  Madde 28 - Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

  Madde 29 - Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

  Madde 30 - Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

  Madde 31 - Gizli bilgileri açıklama yasağı

  KISIM - II

  Sınıflandırma

  Madde 32 - Sınıf

  Madde 33 - Kadroların tespiti

  Madde 34 - Kadroların hazırlanması

  Madde 35 - Kadro cetvelleri

  Madde 36 - Tesis edilen sınıflar

  Madde 37 - Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme

  Madde 38 - Kademe

  Madde 39 - Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği

  Madde 40 - Memuriyete girişte yaş

  Madde 41 - Sınıflandırmada öğrenim unsuru

  Madde 42 - Yetişme ve deneme süresi

  Madde 43 - Göstergeler

  Madde 44 - Çalışma yaş hadleri

  Madde 45 - Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı

  KISIM - III

  Devlet Memurluğuna Alınma

  BÖLÜM1

  Usul

  Madde 46 - Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi

  Madde 47 - Duyurma

  BÖLÜM2

  Şartlar

  Madde 48 - Genel ve özel şartlar

  Madde 49 - Sınavlara katılma

  Madde 50 - Sınav şartı

  Madde 51 - Sınav sonuçları

  Madde 52 - Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli

  Madde 53 - Sakatların devlet memurluğuna alınmaları

  BÖLÜM3

  Adaylık

  Madde 54 - Adaylığa kabul edilme

  Madde 55 - Adayların yetiştirilmesi

  Madde 56 - Adaylık devresi içinde göreve son verme

  Madde 57 - Adaylık devresi içinde göreve son verme

  KISIM - IV

  Hizmet Şartları ve Şekilleri

  BÖLÜM 1

  Atanma

  Madde 58 - Asli memurluğa atanma

  Madde 59 - İstisnai memurluklar

  Madde 60 - İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar

  Madde 61 - İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri

  Madde 62 - Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi

  Madde 63 - İşe başlamama halinde yapılacak işlem

  BÖLÜM 2

  Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler

  Madde 64 - Kademelerde ilerleme şartları

  Madde 65 - Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması

  Madde 66 - Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci

  Madde 67 - Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları

  Madde 68 - Derece yükselmesinin usul ve şartları

  Madde 69 - İdari görevlere atanma

  Madde 70 - İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri

  Madde 71 - Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme

  BÖLÜM 3

  Yer Değiştirmeler

  Madde 72 - Yer değiştirme suretiyle atanma

  Madde 73 - Karşılıklı olarak yer değiştirme

  Madde 74 - Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri

  Madde 75 - Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri

  Madde 76 - Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi

  Madde 77 - Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma

  Madde 78 - Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme

  Madde 79 - Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri

  Madde 80 - 78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik

  Madde 81 - Silah altına alınma

  Madde 82 - Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri

  Madde 83 - Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi

  Madde 84 - Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları

  Madde 85 - Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları

  Madde 86 - Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları

  Madde 87 - İkinci görev yasağı

  Madde 88 - İkinci görev verilecek memurlar ve görevler

  Madde 89 - Ders görevi

  Madde 90 - Birleşemiyecek görevler

  Madde 91 - Kadroları kaldırılan devlet memurları

  Madde 92 - Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları

  Madde 93 - Emeklilerin yeniden hizmete alınması

  BÖLÜM 4

  Memurluğun Sona Ermesi

  Madde 94 - Çekilme

  Madde 95 - Çekilmede devir ve teslim süresi

  Madde 96 - Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü

  Madde 97 - Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları

  Madde 98 - Memurluğun sona ermesi

  BÖLÜM 5

  Çalışma Saatleri, İzinler

  Madde 99 - Çalışma saatleri

  Madde 100 - Günlük çalışma saatlerinin tesbiti

  Madde 101 - Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti

  Madde 102 - Yıllık izin

  Madde 103 - Yıllık izinlerin kullanılışı

  Madde 104 - Mazeret izni

  Madde 105 - Hastalık izni

  Madde 106 - İyileşme halinde göreve dönüş

  Madde 107 - Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik

  Madde 108 - Aylıksız izin

  BÖLÜM 6

  Siciller

  Madde 109 - Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası

  Madde 110 - Sicil dosyası

  Madde 111 - Özlük ve sicil dosyasının önemi

  Madde 112 - Sicil amirleri

  Madde 113 -Sicil raporlarında belirtilecek hususlar

  Madde 114 - Sicil Not Defteri

  Madde 115 - Sicil raporlarının doldurulması

  Madde 116 - Değerlendirme kurulları

  Madde 117 - Memurların uyarılmaları

  Madde 118 - İtiraz hakkı

  Madde 119 - Olumlu ve olumsuz sicil

  Madde 120 - Olumsuz sicil

  Madde 121 - Sicil yönetmeliği

  Madde 122 - Takdirname

  Madde 123 - Ödül

  BÖLÜM 7

  Disiplin

  Madde 124 - Disiplin amiri ve disiplin cezaları

  Madde 125 - Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller

  Madde 126 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

  Madde 127 - Zamanaşımı

  Madde 128 - Karar süresi

  Madde 129 - Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı

  Madde 130 - Savunma hakkı

  Madde 131 - Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

  Madde 132 - Uygulama

  Madde 133 - Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi

  Madde 134 - Disiplin kurulları ve disiplin amirleri

  Madde 135 - İtiraz

  Madde 136 - İtiraz süresi ve yapılacak işlem

  BÖLÜM 8

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 137 - Görevden uzaklaştırma

  Madde 138 - Yetkililer

  Madde 139 - Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu

  Madde 140 - Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma

  Madde 141 - Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü

  Madde 142 - Tedbirin kaldırılması

  Madde 143 - Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller

  Madde 144 - Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri

  Madde 145 - Süre

  KISIM - V

  Mali Hükümler

  Madde 146 -Kapsam

  Madde 147 - Deyimler

  Madde 148 -Gösterge tabloları

  Madde 149 - Kademe aylığı

  Madde 150 - Derece aylığı

  Madde 151 - Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları

  Madde 152 - Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı

  Madde 153 - Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı

  Madde 154 - Katsayı

  Madde 155 - Memurlara ödenecek aylık tutarları

  Madde 156 - Yurt dışında aylıklar

  Madde 157 - Dış memleketler aylık katsayısı

  Madde 158 - Adayların aylıkları

  Madde 159 - Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri

  Madde 160 - Kademe ilerlemesinde verilecek aylık

  Madde 161 - Derece değişikliğinde verilecek aylık

  Madde 162 - Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık

  Madde 163 - İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu

  Madde 164 - Aylığın ödeme zamanı ve Esasları

  Madde 165 - Açıktan atanmada aylığa hak kazanma

  Madde 166 - Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma

  Madde 167 - Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma

  Madde 168 - Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma

  Madde 169 -Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları

  Madde 170 - İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları

  Madde 171 - Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları