657 Devlet Memurları Kanunu

'Sosyal Konular' forumunda ZeuS tarafından 15 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 657 Devlet Memurları Kanunu son hali,
  657 devlet memurları kanununda yapılan değişiklikler,
  657 devlet memurları kanunu maddeleri

  657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

  Kanun Numarası : 657

  Kabul Tarihi : 14/7/1965

  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 23/7/1965 Sayı 12056

  Yayımlandığı Düstur : Tertip 5 Cilt 4 Sayfa 3044

  KISIM - I

  Genel Hükümler

  BÖLÜM 1

  Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

  Madde 1 - Kapsam

  Madde 2 - Amaç

  Madde 3 - Temel ilkeler

  Madde 4 - İstihdam şekilleri

  Madde 5 - Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı

  BÖLÜM 2

  Ödevler ve Sorumluluklar

  Madde 6 - Sadakat

  Madde 7 - Tarafsızlık ve devlete bağlılık

  Madde 8 - Davranış ve işbirliği

  Madde 9 - Yurt dışında davranış

  Madde 10 - Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

  Madde 11 - Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

  Madde 12 - Kişisel sorumluluk ve zarar

  Madde 13 - Kişilerin uğradıkları zararlar

  Madde 14 - Mal bildirimi

  Madde 15 - Basına bilgi veya demeç verme

  Madde 16 - Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

  BÖLÜM 3

  Genel Haklar

  Madde 17 - Uygulamayı isteme hakkı

  Madde 18 - Güvenlik

  Madde 19 - Emeklilik

  Madde 20 - Çekilme

  Madde 21 - Müracaat, şikayet ve dava açma

  Madde 22 - Sendika kurma

  Madde 23 - İzin

  Madde 24 - Kovuşturma ve yargılama

  Madde 25 - İsnat ve iftiralara karşı koruma

  BÖLÜM 4

  Yasaklar

  Madde 26 - Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

  Madde 27 - Grev yasağı

  Madde 28 - Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

  Madde 29 - Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

  Madde 30 - Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

  Madde 31 - Gizli bilgileri açıklama yasağı

  KISIM - II

  Sınıflandırma

  Madde 32 - Sınıf

  Madde 33 - Kadroların tespiti

  Madde 34 - Kadroların hazırlanması

  Madde 35 - Kadro cetvelleri

  Madde 36 - Tesis edilen sınıflar

  Madde 37 - Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme

  Madde 38 - Kademe

  Madde 39 - Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği

  Madde 40 - Memuriyete girişte yaş

  Madde 41 - Sınıflandırmada öğrenim unsuru

  Madde 42 - Yetişme ve deneme süresi

  Madde 43 - Göstergeler

  Madde 44 - Çalışma yaş hadleri

  Madde 45 - Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı

  KISIM - III

  Devlet Memurluğuna Alınma

  BÖLÜM1

  Usul

  Madde 46 - Atama yapılacak boş kadroların bildirilmesi

  Madde 47 - Duyurma

  BÖLÜM2

  Şartlar

  Madde 48 - Genel ve özel şartlar

  Madde 49 - Sınavlara katılma

  Madde 50 - Sınav şartı

  Madde 51 - Sınav sonuçları

  Madde 52 - Kurumların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli

  Madde 53 - Sakatların devlet memurluğuna alınmaları

  BÖLÜM3

  Adaylık

  Madde 54 - Adaylığa kabul edilme

  Madde 55 - Adayların yetiştirilmesi

  Madde 56 - Adaylık devresi içinde göreve son verme

  Madde 57 - Adaylık devresi içinde göreve son verme

  KISIM - IV

  Hizmet Şartları ve Şekilleri

  BÖLÜM 1

  Atanma

  Madde 58 - Asli memurluğa atanma

  Madde 59 - İstisnai memurluklar

  Madde 60 - İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar

  Madde 61 - İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri

  Madde 62 - Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi

  Madde 63 - İşe başlamama halinde yapılacak işlem

  BÖLÜM 2

  Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler

  Madde 64 - Kademelerde ilerleme şartları

  Madde 65 - Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması

  Madde 66 - Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci

  Madde 67 - Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları

  Madde 68 - Derece yükselmesinin usul ve şartları

  Madde 69 - İdari görevlere atanma

  Madde 70 - İstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri

  Madde 71 - Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme

  BÖLÜM 3

  Yer Değiştirmeler

  Madde 72 - Yer değiştirme suretiyle atanma

  Madde 73 - Karşılıklı olarak yer değiştirme

  Madde 74 - Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri

  Madde 75 - Memurların diğer kurumlardan bu Kanuna tabi kurumlara geçmeleri

  Madde 76 - Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi

  Madde 77 - Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma

  Madde 78 - Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme

  Madde 79 - Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri

  Madde 80 - 78 ve 79 uncu maddelerin uygulanmasını düzenliyen yönetmelik

  Madde 81 - Silah altına alınma

  Madde 82 - Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri

  Madde 83 - Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi

  Madde 84 - Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları

  Madde 85 - Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları

  Madde 86 - Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları

  Madde 87 - İkinci görev yasağı

  Madde 88 - İkinci görev verilecek memurlar ve görevler

  Madde 89 - Ders görevi

  Madde 90 - Birleşemiyecek görevler

  Madde 91 - Kadroları kaldırılan devlet memurları

  Madde 92 - Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları

  Madde 93 - Emeklilerin yeniden hizmete alınması

  BÖLÜM 4

  Memurluğun Sona Ermesi

  Madde 94 - Çekilme

  Madde 95 - Çekilmede devir ve teslim süresi

  Madde 96 - Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü

  Madde 97 - Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları

  Madde 98 - Memurluğun sona ermesi

  BÖLÜM 5

  Çalışma Saatleri, İzinler

  Madde 99 - Çalışma saatleri

  Madde 100 - Günlük çalışma saatlerinin tesbiti

  Madde 101 - Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti

  Madde 102 - Yıllık izin

  Madde 103 - Yıllık izinlerin kullanılışı

  Madde 104 - Mazeret izni

  Madde 105 - Hastalık izni

  Madde 106 - İyileşme halinde göreve dönüş

  Madde 107 - Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik

  Madde 108 - Aylıksız izin

  BÖLÜM 6

  Siciller

  Madde 109 - Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası

  Madde 110 - Sicil dosyası

  Madde 111 - Özlük ve sicil dosyasının önemi

  Madde 112 - Sicil amirleri

  Madde 113 -Sicil raporlarında belirtilecek hususlar

  Madde 114 - Sicil Not Defteri

  Madde 115 - Sicil raporlarının doldurulması

  Madde 116 - Değerlendirme kurulları

  Madde 117 - Memurların uyarılmaları

  Madde 118 - İtiraz hakkı

  Madde 119 - Olumlu ve olumsuz sicil

  Madde 120 - Olumsuz sicil

  Madde 121 - Sicil yönetmeliği

  Madde 122 - Takdirname

  Madde 123 - Ödül

  BÖLÜM 7

  Disiplin

  Madde 124 - Disiplin amiri ve disiplin cezaları

  Madde 125 - Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller

  Madde 126 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

  Madde 127 - Zamanaşımı

  Madde 128 - Karar süresi

  Madde 129 - Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı

  Madde 130 - Savunma hakkı

  Madde 131 - Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

  Madde 132 - Uygulama

  Madde 133 - Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi

  Madde 134 - Disiplin kurulları ve disiplin amirleri

  Madde 135 - İtiraz

  Madde 136 - İtiraz süresi ve yapılacak işlem

  BÖLÜM 8

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 137 - Görevden uzaklaştırma

  Madde 138 - Yetkililer

  Madde 139 - Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu

  Madde 140 - Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma

  Madde 141 - Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü

  Madde 142 - Tedbirin kaldırılması

  Madde 143 - Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller

  Madde 144 - Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri

  Madde 145 - Süre

  KISIM - V

  Mali Hükümler

  Madde 146 -Kapsam

  Madde 147 - Deyimler

  Madde 148 -Gösterge tabloları

  Madde 149 - Kademe aylığı

  Madde 150 - Derece aylığı

  Madde 151 - Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları

  Madde 152 - Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı

  Madde 153 - Her sınıfın son aylık derecesi ve en çok aylık miktarı

  Madde 154 - Katsayı

  Madde 155 - Memurlara ödenecek aylık tutarları

  Madde 156 - Yurt dışında aylıklar

  Madde 157 - Dış memleketler aylık katsayısı

  Madde 158 - Adayların aylıkları

  Madde 159 - Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri

  Madde 160 - Kademe ilerlemesinde verilecek aylık

  Madde 161 - Derece değişikliğinde verilecek aylık

  Madde 162 - Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık

  Madde 163 - İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu

  Madde 164 - Aylığın ödeme zamanı ve Esasları

  Madde 165 - Açıktan atanmada aylığa hak kazanma

  Madde 166 - Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma

  Madde 167 - Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma

  Madde 168 - Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma

  Madde 169 -Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları

  Madde 170 - İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları

  Madde 171 - Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları


  kaynak: adalet.gov.tr