657 Açıktan Atama

'Güncel Bilgiler' forumunda ZeuS tarafından 14 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 657 Açıktan Atama hakkında bilgi,
  açıktan atama şartları,
  657 Açıktan Atama

  Araştırma Görevlisi olarak açıktan atanan ve daha sonra müstafi
  sayılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde bu
  Kanuna tabi memur kadrolarına açıktan atanıp atanamayacakları.

  657 Açıktan Atama

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci
  maddesinde; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle
  çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar
  memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu
  sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık
  derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine
  uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
  657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile
  görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini
  taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
  Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve
  her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü
  yer almaktadır.

  Diğer taraftan; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 33 ncü
  maddesinin (a) bendinde; “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında
  yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca
  verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim
  veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü,
  yüksek okul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün
  onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma
  süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.” şeklinde yer alan hükmü ile
  657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasındak;i “Adaylık süresi içinde
  aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” hükmü uyarınca 2547 sayılı
  Kanunun 33 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde araştırma görevlisi kadrolarına
  atananların azami adaylık süresi olan 2 yıl üniversitede görevde bulunmaları kaydıyla
  657 sayılı Kanuna tabi kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları
  ve diğer ilgili mevzuata göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi
  çerçevesinde açıktan atanmaları mümkün bulunmaktadır.

  alıntı