4 B Sözleşmeli Personel Maaşları 2011

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 11 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 4 B Sözleşmeli Personel Maaşları
  4 B Sözleşmeli Personel Maaşları 2011

  Bilindiği gibi 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 16. maddesine 14.03.1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen (4) ve (5) inci fıkraları ile Kurumun Merkez Teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Müşavir, Daire Başkanı, Baş Müfettiş, Şube Müdürü, Müfettiş, Avukat, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Mimar, Mühendis, Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar Programcısı, Eğitim Merkezi Müdürü (Eğitim Merkezi Başkanı), Döner Sermaye Merkez Müdürü; Taşra teşkilatında Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile 572 Sayılı K.H.K. uyarınca yürürlüğe giren Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde; Müdür, Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Öğretmen, Çocuk Eğiticisi, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Hizmetli (bakıcı olarak filen hizmet verenler) kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır.

  01.05.1991 tarih ve 91/1837 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları’nın 6 ncı maddesinin (b) fıkrasında; “Taraflar sözleşmenin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartı ile sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilirler, aksi taktirde, sözleşme süresi aynı şartlarla bir bütçe yılı uzatılmış sayılır,” 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 26.12.2010 tarih ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında, 2010 yılındaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın 2011 yılında kullanılmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2010 yılında istihdam edilen personelden, 2011 yılında görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözleşme ücretlerine 2011 yılı için mevzuat uyarınca yapılacak artışlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleşme yapılır.” biçiminde hükme bağlanmıştır.

  Buna göre Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatında bu kapsamda halen kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan personelin Hizmet Sözleşmelerinin; 05.01.2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2011 tarih ve 2011/1241 sayılı Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar uyarınca mevcut sözleşme ücretlerinin 2011 yılı artış oranları dikkate alınmak suretiyle ve her türlü vergi ve kesintilerle ilgili esas ve usullere uyulması kaydıyla 31.12.2011 tarihine kadar uzatılması tarafımdan uygun görülmüştür.

  Kadro karşılığı sözleşmeli statüde görev yapmakta iken il içi veya iller arası naklen atama ile yine sözleşmeli statüde personel çalıştırılan bir kuruluşa atanan personel hakkında yeni kuruluşundan sözleşme teklifi yapılması gerekmektedir.

  2011 yılında ilk defa bu kapsamda sözleşmeli statüye geçmek isteyen personelin ise ekte gönderilen vizeli tip sözleşme örneğinden ikişer nüsha doldurarak değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
   


Similar Threads: Sözleşmeli Personel
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular Adalet Bakanlığı Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sınavı 2013 5 Haziran 2013
Sosyal Konular 4 B Sözleşmeli Personel Alımı 2011 13 Haziran 2011
Sosyal Konular 4 B Sözleşmeli Personel Nedir 11 Haziran 2011
Sosyal Konular 2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 17 Aralık 2009
Sosyal Konular sözleşmeli er kayıt formu 22 Temmuz 2011