4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 9 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. 4 B Hizmet Sözleşmesi,
  4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi

  SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER 4/B
  (Hizmet Sözleşmesi)

  Milli Eğitim Bakanlığı adına hareket eden İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Milli
  Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu
  öğretmen, istihdamıyla kapatılamaması. hallerinde öğretmen unvanlı pozisyonda istihdam
  edilecek ……(Silinip Kişi adı yazılacak)……………………………….. arasında aşağıdaki
  şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
  Sözleşmede geçen Bakanlık Milli
  Eğitim Bakanlığını, "İdare" Marmaris İlçe
  Milli Eğitim Müdürlüğünü, "Kurum" Bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumlarından
  …… ( Silinip Okul adı yazılacak)…………………, “personel” okul öncesi öğretmeni
  / sınıf öğretmeni / branş öğretmeni alanında istihdam edilen ……( Silinip Kişi adı
  yazılacak)…………… isimli sözleşmeli öğretmeni tanımlamaktadır.
  Madde 1 - Personel, Bakanlıkça/İdarece gösterilecek görev yerlerinde eğitim
  kurumlarının idari yönetmeliklerinde kadrolu öğretmenler için öngörülen görevleri ve
  verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı,
  öğretmenlik mesleği ve etik kurallar ile ilkelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
  Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali
  Devlet memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar
  ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır. Çeşitli kanun, tüzük
  ve yönetmeliklerle kadrolu öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler karşılığında
  uygulanan yaptırımlar personel için de geçerlidir.
  Madde 2 - Personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile
  Kurumun İzni olmadan açıklayamaz. Sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma
  ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.
  Madde 3 - Personelin çalışma saat ve süreleri, emsali kadrolu öğretmenler için
  belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır.
  Madde 4 - Personele, sözleşme yapmış oldukları öğretmenlik alanı dikkate alınarak
  emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık
  karşılığı kadar ders görevini yapmaları kaydıyla her ay brüt 1.446,39 TL ücret ödenir.
  Görevli oldukları eğitim kurumlarında haftada okutmaları gereken sözleşme ücreti
  karşılığı ders saatini dolduramayan personele, görev yaptıkları yer belediye (köylerde ise
  köy sınırlan) sınırlan içinde kalmak ve öncelikle en yakın eğitim kurumunda olmak üzere,
  alanlarında veya girebilecekleri diğer alanlar dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan
  diğer eğitim kurumlarında ders görevi verilerek eksiklik tamamlattırılır. Ödemeler her ay
  başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal
  Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son
  verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.
  Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden
  ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya
  ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı
  doğrudan geri alınır.
  Madde 5 -Personelden sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda
  oldukları ders saatlerini tamamlayanlara, emsali kadrolu öğretmenlere alanları İtibarıyla
  haftada verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir.
  Bunlara fiilen okuttukları her ek ders saati için, kadrolu öğretmenlere ödenen tutar kadar
  aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenir.
  Madde 6 - Her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının
  başladığı ay içerisinde görevi başında bulunan personele, kadrolu öğretmenlere ödenen
  öğretim yılma hazırlık ödeneği aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Anılan aydan sonra
  göreve başlayanlara bu ödenek verilmez.
  Madde 7 - Personel, görev- yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik
  ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu öğretmen
  esas alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.

  Madde 8 - Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
  Madde 9 - Personel, sözleşmede belirtilen öğretmenlik görevi dışında başka bir işte
  çalıştırılamaz.
  Madde 10 - Personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar
  Kanununa tabidir.
  Madde 11 - Personelin izin hakları;
  a ) Yıllık İzin: Yaz tatili ile dinlenme tatillerinde yıllık izinli sayılırlar. Bunlara
  aşağıda sayılan hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
  b ) Hastalık îzni: Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü
  geçmemek üzere ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca
  ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür. Personelin izin hakları;
  c ) Mazeret İzni: Personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde iki gün,
  kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya
  kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.
  Personelin izin hakları;
  d ) Doğum İzni: Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan
  sonra sekiz, hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik
  halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum
  tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile
  belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde
  çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı
  süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.
  Personelin izin hakları;
  e ) Süt îzni: Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarım emzirmeleri için
  günde toplanı bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımına ilişkin saat seçimi, ders
  görevi aksatılmayacak şekilde kurum amiri ile birlikte değerlendirmek suretiyle belirlenir.
  Madde 12 - Personel, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde mesleki
  eğitime tutulur.
  Madde 13 - Sözleşmenin Feshi:
  a ) Personelin, bu sözleşmeye veya 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a aykırı
  davranışı tespit edildiğinde, bu durum personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta
  belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.
  b ) Personelin, sözleşme akdetme şartlarından veya belirlenen nitelikler ile
  Bakanlığın sözleşmeli öğretmenler için belirlemiş olduğu diğer şartlardan herhangi birini
  taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi
  halinde sözleşmesi sona erdirilir.
  c ) Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektirdiği kadrolu öğretmen temin
  edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi
  feshedilir.
  d ) 1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda belirtilen ihtar ve tevbih cezasını gerektiren fiil
  veya hallerin dört defa, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezasını gerektiren
  fiil veya hallerin üç defa, kademe ve derece indirilmesi cezasını gerektiren fiil ile meslekten
  çıkarılması cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak disiplin
  soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.
  e ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde belirtilen uyarma
  veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, aylıktan kesme cezasını
  gerektiren fiil veya hallerin üç defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren
  fiil veya Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa
  işlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin
  sözleşmesi feshedilir.

  f ) Mesleki eğitimde başarısız bulunanların sözleşmesi feshedilir.

  g ) Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında
  sözleşme ücreti karşılığı ders Yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir.
  Yangın, yer sarsıntısı. salgın hastalık, su basması, kar yağışı vb. mücbir nedenlerle Kurumun
  kapalı olması nedenleri ile ' derslerin yapılamaması durumlarında bu şart aranmaz.
  Sözleşmenin feshi hallerinde, sözleşmeli personelin görevli olduklar! il milli eğitim
  müdürlüğünce gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa bildirilir. Sözleşmenin feshi, Bakanlıkça
  yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre karara bağlanır.
  Madde 14 - Personel, herhangi bir sebeple, sözleşme yaptığı Kurumun bulunduğu
  ilçe dışında görev yapma talebinde bulunamaz. Ancak, idarenin sözleşmeli personel
  ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel aynı il/ilçe içerisinde
  boş pozisyon bulunması halinde alanında öğretmen ihtiyacı bulunan diğer bir Kurumda
  istihdam edilmek üzere yeni sözleşme yapılabilir.Personel aynı ilin başka bir ilçesindeki
  boş pozisyonda istihdam edilmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına tabidir. Onay
  3 işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Bu durumlarda personel ertesi iş günü içinde yeni
  kurumunda görevine başlamak zorundadır. Personel ile yeni kurum için yapılacak sözleşme
  eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
  Personel, Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilecek eş ve sağlık
  mazeretinin bulunması hallerinde, yarıyıl veya yaz tatilinde olmak kaydıyla sözleşmesinin
  feshini talep edebilir. Mazeretlerinin kabul edilmesi halinde sözleşmesi feshedilebilir.
  Bu şekilde sözleşmesi fesih edilen personelin başka bir ilde sözleşmeli olarak
  çalıştırılabilmesi; ilgili ilde, norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu
  öğretmen istihdamıyla kapatılamaması, emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla
  haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevinin bulunması ve boş
  pozisyon bulunması hallerinde mümkündür.
  Madde 15 - Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga
  Vergisi hariç) amca karşılanır.
  Madde 16 - Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık Mahkemelerince çözümlenir.
  Madde 17 - işbu sözleşme 01.01.2010
  tarihinden 31.12.2010
  tarihine
  kadar geçerlidir.
  Madde 18 - Bu sözleşme, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca
  akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan Esaslar ile Milli Eğitim
  Bakanlığınca çıkarılacak yönerge düzenlemeleri uyarınca işlem yapılır.

  Sözleşmeli Personel

  alıntı..