2011 infaz koruma memuru alımı

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 14 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. İnfaz koruma memuru alımı 2011, infaz koruma memuru olma şartları, infaz koruma memuru alımı için başvuru,

  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, her yıl sözleşmeli infaz ve koruma memuru alınıyor. Başvuru yapabilmek için ez az 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak gerekmektedir.

  1. İnfaz ve Koruma Memurluğu Pozisyonlarına Sözleşmeli Olarak Yerleşebilmek İçin Gereken;

  Genel Şartlar:

  a. Türk Vatandaşı olmak,
  b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c. Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d. Askerlik durumu itibariyle;
  i. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  ii. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  iii. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e. 53üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  f. Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

  Özel şartlar:

  g. Merkezi sınavda en az 70 puan almak

  h. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  i. Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

  j. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.den kısa boylu olmamak,

  k. Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

  l. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  m. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13den fazla, 17den az olmamak.

  2. Başvuru tarihi :Henüz belli değil (Adalet Bakanlığı tarafından açıklandığında eklenecektir)


  3. Başvuru yeri ve şekli :

  Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

  Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

  4. Başvuru için gerekli belgeler :

  a. EK- 1 başvuru formu (Başvuru yerinden temin edilecek),
  b. Nüfus cüzdan fotokopisi,
  c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,
  d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
  e. Adli sicil ve arşiv kaydı,
  f. Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  g. KPSS sınav sonuç belgesi,
  h. Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan.  5. Boy kilo ölçümü :

  Başvuranların boy ve kilo ölçümü, Adalet Bakanlığının vereceği tarihlerde yapılacaktır.

  Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

  İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

  Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.

  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  Sözleşmeli personel kurumlar arası naklen yer değişikliği yapamayacaktır.

  Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu pozisyonları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya esas alınmayacak olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda çalıştırılanların naklen atanmaları çok özel şartlara bağlandığından, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık gibi mazeretler) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

  BAŞVURU FORMU

  Adalet Bakanlığı
  sitesinden takip edebilirsiniz.
   


Similar Threads: 2011 infaz
Forum Başlık Tarih
Eğitim Merkezi Açık İlköğretim II. Dönem Sınav Yerleri 2011-2012 12 Nisan 2012
Eğitim Merkezi Diyanet İşleri Başkanlığı 2011-2 Meslek Yeterlilik Sınavı Sonuçları 4 Şubat 2012
Eğitim Merkezi 2011 Açık İlköğretim I. Dönem Sınav Sonuçları 5 Ocak 2012
Eğitim Merkezi 2011 tus sonbahar dönemi ek yerleştirme sonuçları 4 Ocak 2012
Eğitim Merkezi 2011 TUS Sonbahar Dönemi Ek Kontenjan Kılavuzu 29 Aralık 2011