2011 ağustos pomem başvuruları

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 2 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. 2011 pomem başvuruları,
  2011 pomem başvuru tarihi


  pomem başvuruları 2011
  [​IMG]

  2011 yılında başlatılacak olan 10. ve 11. dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2009 ve 2010 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS – P3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

  10 uncu ve 11 inci dönem Polis Meslek Eğitimlerine (9.500) Erkek, (500) Bayan toplam (10.000) aday asıl, bu miktarların %30u olan (2.850) Erkek, (150) Bayan toplam (3.000) aday yedek olarak alınacaktır.

  Yapılan sınavlar neticesinde başarılı olan adaylar İstanbul Adile Sadullah, İstanbul Arnavutköy, İzmir Bornova, Mersin, Aydın, Bilecik, Eskişehir ve Çankırı POMEM Müdürlüklerinde eğitim göreceklerdir.


  MÜRACAAT İŞLEMLERİ

  Adaylar, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine belirlenen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

  Müracaatlarda eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU

  Değerlendirme ve seçme sınavına, KPSS P3 puanlarına göre yapılacak sıralama neticesinde en yüksek puandan başlanarak, (9.500) Erkek, (500) Bayan kontenjanının 3 katı olan (28.500) Erkek, (1.500) Bayan olmak üzere toplam (30.000) aday çağrılacaktır.

  Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.

  İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

  c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

  * Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 30/10/1983 tarihi ve sonrasında doğanlar,
  * Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 30/10/1981 tarihi ve sonrasında doğanlar.

  ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.

  d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

  e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

  1) Mahkûm olmamak.

  2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

  3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

  g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

  ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

  h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

  ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

  i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

  j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

  k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

  l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

  şartları aranır.  BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

  a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

  c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

  ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi, ( Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi)

  d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,

  e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,

  f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,

  g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.

  ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,


  BAŞVURU TARİHLERİ:(Resmi olarak açıklandığında yayınlanacaktır)


  BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri